Tematy do dyskusji (Discussion Topics)

Zbiór przykładowych tematów do dyskusji wraz z tłumaczeniem.

 • 1. Would you prefer to live in the city or in the countryside? Why?
 • Wolał(a)byś mieszkać w mieście czy na wsi? Dlaczego?

 • 2. Why have social networking sites become so popular?
 • Dlaczego portale społecznościowe stały się tak popularne?

 • 3. What are the advantages/disadvantages of being single?
 • Jakie są zalety/wady bycia singlem?

 • 4. Do you agree with the saying “time is money”? Why/Why not?
 • Czy zgadzasz się z powiedzeniem “czas to pieniądz”? Dlaczego/Dlaczego nie?

 • 5. How does fashion industry influence young girls in a negative way?
 • Jak branża modowa negatywnie wpływa na młode dziewczyny?

 • 6. Do you think tabloids are a reliable source of information?
 • Uważasz, że tabloidy są wiarygodnym źródłem informacji?

 • 7. What would you take with you to a desert island and why?
 • Co byś ze sobą zabrał/a na bezludną wyspę i dlaczego?

 • 8. Did the Internet bring more good or evil? Justify your opinion.
 • Czy Internet przyniósł więcej dobrego czy złego? Wyjaśnij.

 • 9. Would you recommend Poland as a holiday destination?
 • Polecił(a)byś Polskę jako miejsce na wakacje?

 • 10. Do you believe that hard work is the only way to success?
 • Uważasz, że ciężka praca jest jedyną drogą do sukcesu?

 • 11. What do you predict you will be doing in twenty years’ time?
 • Co przewidujesz, że będziesz robić za dwadzieścia lat?

 • 12. Would you consider becoming a vegetarian? Why / Why not?
 • Brał(a)byś pod uwagę zostanie wegetarianinem/wegetarianką? Dlaczego / Dlaczego nie?

 • 13. Killing animals for meat is immoral. Do you agree or disagree?
 • Zabijanie zwierząt dla mięsa jest niemoralne. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • 14. What are the most important inventions of the 20th century?
 • Jakie są najważniejsze wynalazki XX wieku?

 • 15. How can you protect yourself from having a heart attack in the future?
 • Jak możesz się ochronić przed zawałem serca w przyszłości?

 • 16. Are you for or against gun legalization? Justify your opinion.
 • Jesteś za czy przeciw legalizacji broni? Wyjaśnij.

 • 17. Are you for or against same-sex marriages? Justify your opinion. 
 • Jesteś za czy przeciw małżeństwom homoseksualnym? Wyjaśnij.

 • 18. What are the advantages/disadvantages of multiculturalism?
 • Jakie są zalety/wady wielokulturowości?

 • 19. What are the advantages/disadvantages of hitchhiking?
 • Jakie są zalety/wady jeżdżenia autostopem?

 • 20. Is plastic surgery a good way of improving one’s appearance?
 • Czy chirurgia plastyczna jest dobrym sposobem na poprawienie wyglądu?

 • 21. How important is education?
 • Jak ważna jest edukacja?

 • 22. How can you make a good first impression?
 • Jak można zrobić dobre pierwsze wrażenie?

 • 23. What are the dangers of excessive Internet use?
 • Jakie są niebezpieczeństwa nadmiernego korzystania z Internetu?

 • 24. How do pets affect our life?
 • Jak zwierzęta domowe wpływają na nasze życie?

 • 25. Why is global warming a serious threat?
 • Dlaczego globalne ocieplenie jest poważnym zagrożeniem?

 • 26. How important is healthy lifestyle?
 • Jak ważny jest zdrowy tryb życia?

 • 27. Do you believe in the death of a book?
 • Czy wierzysz w śmierć książki?

 • 28. What does it mean to “think positive”?
 • Co to znaczy “myśleć pozytywnie”?

 • 29. Why is English considered a global language?
 • Dlaczego angielski jest uważany za globalny język?

 • 30. Does money equal happiness? Justify your opinion.
 • Czy pieniądze równają się szczęściu? Wyjaśnij.

 • 31. What are the qualities of a good teacher?
 • Jakie są cechy dobrego nauczyciela?

 • 32. Why do people lie?
 • Dlaczego ludzie kłamią?

 • 33. How important is tradition?
 • Jak ważna jest tradycja?

 • 34. What is it like to be a teenager?
 • Jak to jest być nastolatkiem?

 • 35. What are the qualities of a perfect teacher?
 • Jakie są cechy idealnego nauczyciela?

 • 36. What can you gain from travelling?
 • Co można zyskać dzięki podróżowaniu?

 • 37. Why and how to be eco-friendly?
 • Dlaczego i jak być przyjaznym dla środowiska?

 • 38. Should drugs be legalised?
 • Czy narkotyki powinny zostać zalegalizowane?

 • 39. Would you like to be famous? Why/Why not?
 • Chciał(a)byś być sławny(a)? Dlaczego/Dlaczego nie?

 • 40. Is it possible to like your job?
 • Czy można lubić swoją pracę?

 • 41. Do you believe in love at first sight?
 • Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia?

 • 42. How do media shape our views?
 • Jak media kształtują nasze poglądy?

 • 43. Would you choose a book or a movie? Why?
 • Wybrał(a)byś książkę czy film? Dlaczego?

 • 44. Who is a celebrity?
 • Kto to jest celebryt(k)a?

 • 45. Do you think stereotypes are true?
 • Uważasz, że stereotypy są prawdziwe?

 • 46. How would you describe a good neighbour?
 • Jak opisał(a)byś dobrego sąsiada?

 • 47. Do you think racism is a thing of the past?
 • Czy myślisz, że rasizm należy do przeszłości?

 • 48. Who is a fashion victim?
 • Kim jest niewolnik/niewolniczka mody?

 • 49. Would you like to be a millionaire? Why/Why not?
 • Chciał(a)byś być milionerem/milionerką? Dlaczego/Dlaczego nie?

 • 50. Who is a couch potato?
 • Kto to jest “couch potato”?

 • 51. Who is a workaholic?
 • Kto to jest pracoholik?

 • 52. What are the qualities of a perfect boss?
 • Jakie są cechy idealnego szefa?

 • 53. Why is work-life balance important?
 • Dlaczego równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest ważna?

 • 54. Why are reality shows so popular?
 • Dlaczego reality shows są tak popularne?

 • 55. What are the qualities of a good leader?
 • Jakie są cechy idealnego lidera?

 • 56. What are the challenges of being a working mum?
 • Jakie są wyzwania w byciu pracującą mamą?

 • 57. What is high and low culture?
 • Co to jest kultura „wysoka” i kultura „niska”?

 • 58. What are the most important things in life?
 • Jakie są najważniejsze rzeczy w życiu?

 • 59. What are the things you are optimistic / pessimistic about? Justify your opinion.
 • W stosunku do czego jesteś optymistyczny/a / pesymistyczny/a? Wyjaśnij.

 • 60. What makes a good friend?
 • Co czyni dobrego przyjaciela?

 • 61. Young people should leave home at 16. Do you agree or disagree?
 • Młodzi ludzie powinni opuszczać dom w wieku 16 lat. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • 62. Travelling to foreign countries is more dangerous than it used to be. Do you agree or disagree?
 • Podróżowanie do innych krajów jest bardziej niebezpieczne niż kiedyś. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • 63. How would you solve the problem of aggressive football fans? Is it a problem in Poland?
 • Jak rozwiązałbyś problem agresywnych fanów piłki nożnej? Czy jest to problem w Polsce?

 • 64. What does it mean to be successful? Does it involve professional success only or your private life as well?
 • Co to znaczy odnieść sukces? Czy dotyczy to jedynie sukcesu zawodowego czy także życia prywatnego?

 • 65. What helps you relax after a long day of studying / working? How do you cope with stress?
 • Co pomaga ci się odprężyć po długim dniu wypełnionym nauką / pracą? Jak radzisz sobie ze stresem?

 • 66. When do people give presents in Poland?
 • Kiedy ludzie w Polsce dają sobie prezenty?

 • 67. Do you think that people would be happier if they didn’t have to work? Why / Why not?
 • Uważasz, że ludzie byliby szczęśliwsi, gdyby nie musieli pracować? Dlaczego / Dlaczego nie?

 • 68. Does the “generation gap” exist? In what ways do the generations differ and change?
 • Czy “różnica pokoleniowa” istnieje? W jaki sposób pokolenia się różnią i zmieniają?

 • 69. “The world is becoming a global village”. Do you agree? Present your arguments.
 • „Świat staje się globalną wioską”. Zgadasz się z tym stwierdzeniem? Przedstaw swoje argumenty.

 • 70. Television has too much influence on our lives. Do you agree or disagree?
 • Telewizja ma zbyt duży wpływ na nasze życie. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • 71. In what ways are we looking after the world and in what ways are we destroying it?
 • W jaki sposób dbamy o świat i w jaki sposób go niszczymy?

 • 72. What kind of things are you interested in when looking for a job?
 • Na co zwracasz uwagę podczas szukania pracy?

 • 73. When do you get bored? How do you make your free time / your life interesting?
 • Kiedy się nudzisz? Jak urozmaicasz swój czas wolny / swoje życie?

 • 74. What has changed since you were born?
 • Co się zmieniło od kiedy się urodziłeś/aś?

 • 75. If you could travel in time, where would you go? Justify your choice.
 • Gdybyś mógł/mogła podróżować w czasie, gdzie byś pojechał/a? Wyjaśnij swój wybór.

 • 76. Describe the most fascinating place you have ever been to. Justify your choice.
 • Opisz najbardziej fascynujące miejsce, w którym kiedykolwiek byłeś/aś. Wyjaśnij swój wybór.

 • 77. Do you believe small businesses will soon become “a thing of the past”? Why / Why not?
 • Wierzysz, że małe biznesy będą wkrótce należeć do przeszłości? Dlaczego / Dlaczego nie?

 • 78. Do you prefer shopping in large department stores and supermarkets or in small local shops? Why?
 • Wolisz robić zakupy w dużych domach towarowych i supermarketach czy w małych, lokalnych sklepikach? Dlaczego?

 • 79. Do you think students should take part-time jobs while studying? Why / Why not?
 • Czy uważasz, że studenci powinni podejmować się dodatkowych prac podczas studiów? Dlaczego / Dlaczego nie?

 • 80. Should people be allowed to keep pets in big cities?
 • Czy powinno się pozwalać na posiadanie zwierząt w dużych miastach?

 • 81. What are your favourite TV or radio programmes? Are there any programmes you can’t stand?
 • Jakie są twoje ulubione programy telewizyjne lub radiowe? Czy są jakieś programy, których nie możesz znieść?

 • 82. Do you think that advertisements have a negative influence on people’s lives? If so, what is it?
 • Czy uważasz, że reklamy mają negatywny wpływ na życie ludzi? Jeżeli tak, jak się on objawia?

 • 83. What is your vision of the world in 2040?
 • Jakie jest twoje wyobrażenie świata w 2040 roku?

 • 84. Why do people nowadays get addicted to drugs and alcohol? How can we help them?
 • Dlaczego ludzie w dzisiejszych czasach uzależniają się od narkotyków i alkoholu?

 • 85. What are some of the nicest Polish traditions?
 • Jakie są wybrane najciekawsze polskie tradycje?

 • 86. How would you try to communicate with someone who doesn’t speak your language?
 • Jak próbował(a)byś się porozumieć z osobą, która nie mówi w twoim języku?

 • 87. What things make you afraid and why?
 • Co napawa cię lękiem i dlaczego?

 • 88. How can we cope with traffic problems in big cities?
 • Jak możemy radzić sobie z problemami w ruchu drogowym w dużych miastach?

  Prześlij link znajomym na:
  ×
  Jest już nas 2309. Dziękujemy!