Tematy do dyskusji (Discussion Topics)

Zbiór przykładowych tematów do dyskusji wraz z tłumaczeniem.

 • 1. Would you prefer to live in the city or in the countryside? Why?
 • Wolał(a)byś mieszkać w mieście czy na wsi? Dlaczego?

 • 2. Why have social networking sites become so popular?
 • Dlaczego portale społecznościowe stały się tak popularne?

 • 3. What are the advantages/disadvantages of being single?
 • Jakie są zalety/wady bycia singlem?

 • 4. Do you agree with the saying “time is money”? Why/Why not?
 • Czy zgadzasz się z powiedzeniem “czas to pieniądz”? Dlaczego/Dlaczego nie?

 • 5. How does fashion industry influence young girls in a negative way?
 • Jak branża modowa negatywnie wpływa na młode dziewczyny?

 • 6. Do you think tabloids are a reliable source of information?
 • Uważasz, że tabloidy są wiarygodnym źródłem informacji?

 • 7. What would you take with you to a desert island and why?
 • Co byś ze sobą zabrał/a na bezludną wyspę i dlaczego?

 • 8. Did the Internet bring more good or evil? Justify your opinion.
 • Czy Internet przyniósł więcej dobrego czy złego? Wyjaśnij.

 • 9. Would you recommend Poland as a holiday destination?
 • Polecił(a)byś Polskę jako miejsce na wakacje?

 • 10. Do you believe that hard work is the only way to success?
 • Uważasz, że ciężka praca jest jedyną drogą do sukcesu?

 • 11. What do you predict you will be doing in twenty years’ time?
 • Co przewidujesz, że będziesz robić za dwadzieścia lat?

 • 12. Would you consider becoming a vegetarian? Why / Why not?
 • Brał(a)byś pod uwagę zostanie wegetarianinem/wegetarianką? Dlaczego / Dlaczego nie?

 • 13. Killing animals for meat is immoral. Do you agree or disagree?
 • Zabijanie zwierząt dla mięsa jest niemoralne. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • 14. What are the most important inventions of the 20th century?
 • Jakie są najważniejsze wynalazki XX wieku?

 • 15. How can you protect yourself from having a heart attack in the future?
 • Jak możesz się ochronić przed zawałem serca w przyszłości?

 • 16. Are you for or against gun legalization? Justify your opinion.
 • Jesteś za czy przeciw legalizacji broni? Wyjaśnij.

 • 17. Are you for or against same-sex marriages? Justify your opinion. 
 • Jesteś za czy przeciw małżeństwom homoseksualnym? Wyjaśnij.

 • 18. What are the advantages/disadvantages of multiculturalism?
 • Jakie są zalety/wady wielokulturowości?

 • 19. What are the advantages/disadvantages of hitchhiking?
 • Jakie są zalety/wady jeżdżenia autostopem?

 • 20. Is plastic surgery a good way of improving one’s appearance?
 • Czy chirurgia plastyczna jest dobrym sposobem na poprawienie wyglądu?

 • 21. How important is education?
 • Jak ważna jest edukacja?

 • 22. How can you make a good first impression?
 • Jak można zrobić dobre pierwsze wrażenie?

 • 23. What are the dangers of excessive Internet use?
 • Jakie są niebezpieczeństwa nadmiernego korzystania z Internetu?

 • 24. How do pets affect our life?
 • Jak zwierzęta domowe wpływają na nasze życie?

 • 25. Why is global warming a serious threat?
 • Dlaczego globalne ocieplenie jest poważnym zagrożeniem?

 • 26. How important is healthy lifestyle?
 • Jak ważny jest zdrowy tryb życia?

 • 27. Do you believe in the death of a book?
 • Czy wierzysz w śmierć książki?

 • 28. What does it mean to “think positive”?
 • Co to znaczy “myśleć pozytywnie”?

 • 29. Why is English considered a global language?
 • Dlaczego angielski jest uważany za globalny język?

 • 30. Does money equal happiness? Justify your opinion.
 • Czy pieniądze równają się szczęściu? Wyjaśnij.

 • 31. What are the qualities of a good teacher?
 • Jakie są cechy dobrego nauczyciela?

 • 32. Why do people lie?
 • Dlaczego ludzie kłamią?

 • 33. How important is tradition?
 • Jak ważna jest tradycja?

 • 34. What is it like to be a teenager?
 • Jak to jest być nastolatkiem?

 • 35. What are the qualities of a perfect teacher?
 • Jakie są cechy idealnego nauczyciela?

 • 36. What can you gain from travelling?
 • Co można zyskać dzięki podróżowaniu?

 • 37. Why and how to be eco-friendly?
 • Dlaczego i jak być przyjaznym dla środowiska?

 • 38. Should drugs be legalised?
 • Czy narkotyki powinny zostać zalegalizowane?

 • 39. Would you like to be famous? Why/Why not?
 • Chciał(a)byś być sławny(a)? Dlaczego/Dlaczego nie?

 • 40. Is it possible to like your job?
 • Czy można lubić swoją pracę?

 • 41. Do you believe in love at first sight?
 • Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia?

 • 42. How do media shape our views?
 • Jak media kształtują nasze poglądy?

 • 43. Would you choose a book or a movie? Why?
 • Wybrał(a)byś książkę czy film? Dlaczego?

 • 44. Who is a celebrity?
 • Kto to jest celebryt(k)a?

 • 45. Do you think stereotypes are true?
 • Uważasz, że stereotypy są prawdziwe?

 • 46. How would you describe a good neighbour?
 • Jak opisał(a)byś dobrego sąsiada?

 • 47. Do you think racism is a thing of the past?
 • Czy myślisz, że rasizm należy do przeszłości?

 • 48. Who is a fashion victim?
 • Kim jest niewolnik/niewolniczka mody?

 • 49. Would you like to be a millionaire? Why/Why not?
 • Chciał(a)byś być milionerem/milionerką? Dlaczego/Dlaczego nie?

 • 50. Who is a couch potato?
 • Kto to jest “couch potato”?

 • 51. Who is a workaholic?
 • Kto to jest pracoholik?

 • 52. What are the qualities of a perfect boss?
 • Jakie są cechy idealnego szefa?

 • 53. Why is work-life balance important?
 • Dlaczego równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest ważna?

 • 54. Why are reality shows so popular?
 • Dlaczego reality shows są tak popularne?

 • 55. What are the qualities of a good leader?
 • Jakie są cechy idealnego lidera?

 • 56. What are the challenges of being a working mum?
 • Jakie są wyzwania w byciu pracującą mamą?

 • 57. What is high and low culture?
 • Co to jest kultura „wysoka” i kultura „niska”?

 • 58. What are the most important things in life?
 • Jakie są najważniejsze rzeczy w życiu?

 • 59. What are the things you are optimistic / pessimistic about? Justify your opinion.
 • W stosunku do czego jesteś optymistyczny/a / pesymistyczny/a? Wyjaśnij.

 • 60. What makes a good friend?
 • Co czyni dobrego przyjaciela?

 • 61. Young people should leave home at 16. Do you agree or disagree?
 • Młodzi ludzie powinni opuszczać dom w wieku 16 lat. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • 62. Travelling to foreign countries is more dangerous than it used to be. Do you agree or disagree?
 • Podróżowanie do innych krajów jest bardziej niebezpieczne niż kiedyś. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • 63. How would you solve the problem of aggressive football fans? Is it a problem in Poland?
 • Jak rozwiązałbyś problem agresywnych fanów piłki nożnej? Czy jest to problem w Polsce?

 • 64. What does it mean to be successful? Does it involve professional success only or your private life as well?
 • Co to znaczy odnieść sukces? Czy dotyczy to jedynie sukcesu zawodowego czy także życia prywatnego?

 • 65. What helps you relax after a long day of studying / working? How do you cope with stress?
 • Co pomaga ci się odprężyć po długim dniu wypełnionym nauką / pracą? Jak radzisz sobie ze stresem?

 • 66. When do people give presents in Poland?
 • Kiedy ludzie w Polsce dają sobie prezenty?

 • 67. Do you think that people would be happier if they didn’t have to work? Why / Why not?
 • Uważasz, że ludzie byliby szczęśliwsi, gdyby nie musieli pracować? Dlaczego / Dlaczego nie?

 • 68. Does the “generation gap” exist? In what ways do the generations differ and change?
 • Czy “różnica pokoleniowa” istnieje? W jaki sposób pokolenia się różnią i zmieniają?

 • 69. “The world is becoming a global village”. Do you agree? Present your arguments.
 • „Świat staje się globalną wioską”. Zgadasz się z tym stwierdzeniem? Przedstaw swoje argumenty.

 • 70. Television has too much influence on our lives. Do you agree or disagree?
 • Telewizja ma zbyt duży wpływ na nasze życie. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • 71. In what ways are we looking after the world and in what ways are we destroying it?
 • W jaki sposób dbamy o świat i w jaki sposób go niszczymy?

 • 72. What kind of things are you interested in when looking for a job?
 • Na co zwracasz uwagę podczas szukania pracy?

 • 73. When do you get bored? How do you make your free time / your life interesting?
 • Kiedy się nudzisz? Jak urozmaicasz swój czas wolny / swoje życie?

 • 74. What has changed since you were born?
 • Co się zmieniło od kiedy się urodziłeś/aś?

 • 75. If you could travel in time, where would you go? Justify your choice.
 • Gdybyś mógł/mogła podróżować w czasie, gdzie byś pojechał/a? Wyjaśnij swój wybór.

 • 76. Describe the most fascinating place you have ever been to. Justify your choice.
 • Opisz najbardziej fascynujące miejsce, w którym kiedykolwiek byłeś/aś. Wyjaśnij swój wybór.

 • 77. Do you believe small businesses will soon become “a thing of the past”? Why / Why not?
 • Wierzysz, że małe biznesy będą wkrótce należeć do przeszłości? Dlaczego / Dlaczego nie?

 • 78. Do you prefer shopping in large department stores and supermarkets or in small local shops? Why?
 • Wolisz robić zakupy w dużych domach towarowych i supermarketach czy w małych, lokalnych sklepikach? Dlaczego?

 • 79. Do you think students should take part-time jobs while studying? Why / Why not?
 • Czy uważasz, że studenci powinni podejmować się dodatkowych prac podczas studiów? Dlaczego / Dlaczego nie?

 • 80. Should people be allowed to keep pets in big cities?
 • Czy powinno się pozwalać na posiadanie zwierząt w dużych miastach?

 • 81. What are your favourite TV or radio programmes? Are there any programmes you can’t stand?
 • Jakie są twoje ulubione programy telewizyjne lub radiowe? Czy są jakieś programy, których nie możesz znieść?

 • 82. Do you think that advertisements have a negative influence on people’s lives? If so, what is it?
 • Czy uważasz, że reklamy mają negatywny wpływ na życie ludzi? Jeżeli tak, jak się on objawia?

 • 83. What is your vision of the world in 2040?
 • Jakie jest twoje wyobrażenie świata w 2040 roku?

 • 84. Why do people nowadays get addicted to drugs and alcohol? How can we help them?
 • Dlaczego ludzie w dzisiejszych czasach uzależniają się od narkotyków i alkoholu?

 • 85. What are some of the nicest Polish traditions?
 • Jakie są wybrane najciekawsze polskie tradycje?

 • 86. How would you try to communicate with someone who doesn’t speak your language?
 • Jak próbował(a)byś się porozumieć z osobą, która nie mówi w twoim języku?

 • 87. What things make you afraid and why?
 • Co napawa cię lękiem i dlaczego?

 • 88. How can we cope with traffic problems in big cities?
 • Jak możemy radzić sobie z problemami w ruchu drogowym w dużych miastach?

 • 89. Do you agree with the saying “Beauty is only skin deep”?
 • Czy zgadzasz się z powiedzeniem „Nie szata zdobi człowieka”?

 • 90. How do you usually celebrate your birthday?
 • Jak zwykle obchodzisz swoje urodziny?

 • 91. Why do people buy designer clothes?
 • Dlaczego ludzie kupują markowe ubrania?

 • 92. Why are soap operas so popular?
 • Dlaczego telenowele są tak popularne?

 • 93. School days are the happiest days of your life. Do you agree with it?
 • Szkolne lata to najszczęśliwszy okres w życiu. Zgadzasz się z tym?

 • 94. Do celebrities have a negative influence on teenagers and kids?
 • Czy celebryci mają negatywny wpływ na nastolatki i dzieci?

 • 95. What are the pros and cons of online dating?
 • Jakie są zalety i wady randkowania przez Internet?

 • 96. Should mobile phones be banned in schools?
 • Czy telefony komórkowe powinny być zakazane w szkołach?

 • 97. Why are people superstitious?
 • Dlaczego ludzie są przesądni?

 • 98. Is being a vlogger good job?
 • Czy bycie vlogerem to dobry zawód?

 • 99. What do you think of homemade gifts?
 • Co myślisz o upominkach domowej roboty?

 • 100. Is it a good idea to share your life to social media?
 • Czy dobrym pomysłem jest dzielenie się swoim życiem w mediach społecznościowych?

 • 101. What makes a childhood happy?
 • Co czyni dzieciństwo szczęśliwym?

 • 102. What should companies do to build a good relationship with customers?
 • Co powinny robić firmy, aby zbudować dobrą relację z klientami?

 • 103. What are the benefits of owning a smartphone?
 • Jakie są korzyści posiadania smartfona?

 • 104. How long should a couple date before getting married?
 • Jak długo para powinna spotykać się ze sobą przed ślubem?

 • 105. Should unhappy married couples stay together for the sake of the children?
 • Czy nieszczęśliwe pary małżeńskie powinny zostać ze sobą dla dobra dzieci?

 • 106. What’s your favourite cuisine?
 • Jaka jest twoja ulubiona kuchnia?

 • 107. Should religion be compulsory in schools?
 • Czy religia powinna być obowiązkowa w szkołach?

 • 108. Do you happen to dream of being able to travel back in time?
 • Czy zdarza ci się marzyć o tym, by móc cofnąć się w czasie?

 • 109. How to behave on the first date?
 • Jak zachowywać się na pierwszej randce?

 • 110. How to achieve your goals?
 • Jak zrealizować swoje cele?

  Prześlij link znajomym na:

  Wypracowania

  Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

  Nauka słówek

  Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

  Czasowniki frazowe

  Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

  Zdania do tłumaczenia

  Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

  Teksty użytkowe

  Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

  Opis obrazka

  Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

  Ćwiczenia

  Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

  ×
  Jest już nas 3245. Dziękujemy!