Telewizja (Television, TV)

 

    • television /ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/ , TV /ˌtiː ˈviː/ – telewizja
    • antenna /ænˈtenə/ , aerial (AmE) /ˈeəriəl/ – antena
    • advertisement /ədˈvɜː(r)tɪsmənt/ , advert /ˈædvɜː(r)t/ , ad /æd/ – reklama, ogłoszenie
    • broadcaster /ˈbrɔːdˌkɑːstə(r)/ – komtentator telewizyjny
    • commercials /kəˈmɜː(r)ʃ(ə)ls/ – reklamy telewizyjne
    • entertainment /ˌentə(r)ˈteɪnmənt/ – rozrywka
    • expert /ˈekspɜː(r)t/ – ekspert, specjalista (znawca tematu)
    • game show /ɡeɪm ʃəʊ/, (AmE) /ɡeɪm ʃoʊ/ – program rozrywkowy, teleturniej
    • guest /ɡest/ , visitor /ˈvɪzɪtə(r)/ – gość
    • hit /hɪt/ – przebój, hit
    • horoscope /ˈhɒrəˌskəʊp/, (AmE) /ˈha:rəˌskoʊp/ – horoskop
    • live coverage /lɪv ˈkʌv(ə)rɪdʒ/ – relacja na żywo
    • loudspeaker /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/ , speaker /ˈspiːkə(r)/ – głośnik
    • make-up /meɪk ʌp/ – makijaż, charakteryzacja
    • music programme /ˈmjuːzɪk ˈprəʊɡræm/ – program muzyczny
    • newsreader /ˈnjuːzˌriːdə(r)/ , newscaster /ˈnjuːzˌkɑːstə(r)/ – prezenter/ka wiadomości
    • on live /ɒn laɪv/, (AmE) /a:n laɪv/ – na żywo (transmisja)
    • outside broadcast van /ˌaʊtˈsaɪd ˈbrɔːdˌkɑːst væn/ , OB van /əʊ biː væn/ – wóz transmisyjny
    • pastime /ˈpɑːsˌtaɪm/ – rozrywka
    • programme /ˈprəʊɡræm/ , program (AmE) /ˈproʊɡræm/ – program
    • quiz programme /kwɪz ˈprəʊɡræm/, (AmE) /kwɪz ˈproʊɡræm/ – teleturniej
    • reality show /riˈæləti ʃəʊ/, (AmE) /riˈæləti ʃoʊ/ – reality show
    • remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/, (AmE) /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ – pilot (do telewizora)
    • screen /skriːn/ – ekran
    • serial /ˈsɪəriəl/, (AmE) /ˈsɪriəl/ – serial, film w odcinkach
    • shocking /ˈʃɒkɪŋ/, (AmE) /ˈʃa:kɪŋ/ – szkoujący, skandaliczny, wstrząsający
    • sitcom /ˈsɪtkɒm/, (AmE) /ˈsɪtka:m/ – serial komediowy
    • soap opera /səʊp ˈɒp(ə)rə/, (AmE) /soʊp ˈa:p(ə)rə/ – telenowela, opera mydlana
    • speaker /ˈspiːkə(r)/ – spiker, mówca
    • sports programme /ˈspɔː(r)ts ˈprəʊɡræm/, (AmE) /ˈspɔː(r)ts ˈproʊɡræm/ – program sportowy
    • studio /ˈstjuːdiəʊ/, (AmE) /ˈstjuːdioʊ/ – studio
    • subtitles /ˈsʌbˌtaɪt(ə)ls/ – napisy (na ekranie, filmie)
    • talk show /tɔːk ʃəʊ/, (AmE) /tɔːk ʃoʊ/ – talk show
    • telecast /ˈteliˌkɑːst/ – program telewizyjny
    • teleshopping /ˈteliˌʃɒpɪŋ/, (AmE) /ˈteliˌʃa:pɪŋ/ – telezakupy
    • teletext /ˈteliˌtekst/ – teletekst, telegazeta
    • digital television /ˈdɪdʒɪt(ə)l ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/ – telewizja cyfrowa
    • cable television /ˈkeɪb(ə)l ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/ – telewizja kablowa
    • satellite television /ˈsætəlaɪt ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/ – telewizja satelitarna
    • TV broadcast /ˌtiː ˈviː ˈbrɔːdˌkɑːst/ – transmisja telewizyjna
    • TV camera /ˌtiː ˈviː ˈkæm(ə)rə/ – kamera telewizyjna
    • TV channel /ˌtiː ˈviː ˈtʃæn(ə)l/ – kanał telewizyjny
    • TV programme /ˌtiː ˈviː ˈprəʊɡræm/, (AmE) /ˌtiː ˈviː ˈproʊɡræm/ – program telewizyjny
    • TV serial /ˌtiː ˈviː ˈsɪəriəl/ – serial telewizyjny
    • TV set /ˌtiː ˈviː set/ , television set /ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n set/ , television /ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/ – telewizor
    • TV subscriber /ˌtiː ˈviː səbˈskraɪbə(r)/ – abonent telewizyjny
    • the news /ðə njuːz/ – wiadomości
    • viewer /ˈvjuːə(r)/ – telewidz
    • weather forecast /ˈweðə(r) ˈfɔː(r)kɑːst/ – prognoza pogody
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!