Radio (Radio)

 

    • radio / stereo  /ˈreɪdiəʊ/, (AmE) /ˈreɪdioʊ/ – /ˈsteriəʊ/, (AmE) /ˈsterioʊ/ – radio, radioodbiornik
    • internet radio /ˈɪntə(r)ˌnet ˈreɪdiəʊ/ , web / net radio /web ˈreɪdiəʊ/ – /net ˈreɪdiəʊ/, (AmE) /ˈreɪdioʊ/ – radio internetowe
    • antenna /ænˈtenə/ , aerial (AmE) /ˈeəriəl/ – antena
    • music /ˈmjuːzɪk/ – muzyka
    • radio advertisement /ˈreɪdiəʊ ədˈvɜː(r)tɪsmənt/ , radio advertising /ˈreɪdiəʊ ˈædvə(r)ˌtaɪzɪŋ/ , radio commercial /ˈreɪdiəʊ kəˈmɜː(r)ʃ(ə)l/, (AmE) /ˈreɪdioʊ/ – reklama radiowa
    • CB radio /ˌsiːˈbiː ˈreɪdiəʊ/, (AmE) /ˌsiːˈbiː ˈreɪdioʊ/ , CB /ˌsiː ˈbiː/ – CB radio
    • frequency band /ˈfriːkwənsi bænd/ – pasmo częstotliwości
    • information /ˌɪnfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n/ – informacja
    • listener /ˈlɪs(ə)nə(r)/ – słuchacz, radiosłuchacz
    • live coverage /lɪv ˈkʌv(ə)rɪdʒ/ – relacja na żywo
    • long wave /lɒŋ weɪv/, (AmE) /la:ŋ weɪv/ – fale długie
    • loudspeaker /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/ , speaker /ˈspiːkə(r)/ – głośnik
    • medium wave /ˈmiːdiəm weɪv/ – fale średnie
    • music programme /ˈmjuːzɪk ˈprəʊɡræm/ – program muzyczny
    • outside broadcast van /ˌaʊtˈsaɪd ˈbrɔːdˌkɑːst væn/ , OB van /əʊ biː væn/ – wóz transmisyjny
    • pirate radio station /ˈpaɪrət ˈreɪdiəʊ ˈsteɪʃ(ə)n/, (AmE) /ˈpaɪrət ˈreɪdioʊ ˈsteɪʃ(ə)n/ – piracka radiostacja
    • programme /ˈprəʊɡræm/ , program (AmE) /ˈproʊɡræm/ – program
    • quiz /kwɪz/ – turniej, kwiz
    • radio announcement /ˈreɪdiəʊ əˈnaʊnsmənt/, (AmE) /ˈreɪdioʊ əˈnaʊnsmənt/ – komunikat radiowy
    • radio announcer /ˈreɪdiəʊ əˈnaʊnsə(r)/, (AmE) /ˈreɪdioʊ əˈnaʊnsə(r)/ – spiker radiowy
    • radio broadcast / programme /ˈreɪdiəʊ ˈbrɔːdˌkɑːst/ – /ˈreɪdiəʊ ˈprəʊɡræm/, (AmE)/ˈreɪdioʊ/ – audycja radiowa
    • radio broadcasting /ˈreɪdiəʊ ˈbrɔːdˌkɑːstɪŋ/, (AmE)/ˈreɪdioʊ ˈbrɔːdˌkɑːstɪŋ/ – radiofonia
    • radio commentator / reporter /ˈreɪdiəʊ ˈkɒmənˌteɪtə(r)/ – /ˈreɪdiəʊ rɪˈpɔː(r)tə(r)/, (AmE)/ˈreɪdioʊ/ – sprawozdawca radiowy
    • radio station /ˈreɪdiəʊ ˈsteɪʃ(ə)n/, (AmE) /ˈreɪdioʊˈsteɪʃ(ə)n/ – stacja radia, radiostacja
    • radio subscriber /ˈreɪdiəʊ səbˈskraɪbə(r)/, (AmE) /ˈreɪdioʊ səbˈskraɪbə(r)/ – abonent radiowy
    • short wave /ʃɔː(r)t weɪv/ – fale krótkie
    • the news /ðə njuːz/ – wiadomości
    • walkie-talkie /ˌwɔːki ˈtɔːki/ – krótkofalówka
    • waveband /ˈweɪvˌbænd/ – pasmo, zakres fal radiowych
    • weather forecast /ˈweðə(r) ˈfɔː(r)kɑːst/ – prognoza pogody
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!