Komputer (Computer)

 

    • computer /kəmˈpjuːtə(r)/ – komputer
    • Internet /ˈɪntə(r)ˌnet/ – Internet
    • antivirus program /ˈæntiˌvaɪrəs ˈprəʊɡræm/, (AmE) /ˈæntiˌvaɪrəs ˈproʊɡræm/ – program antywirusowy
    • boot disk /buːt dɪsk/ – dysk startowy
    • case /keɪs/ – obudowa
    • CD /ˌsiː ˈdiː/ – płyta CD
    • desktop /ˈdeskˌtɒp/ – pulpit
    • desktop /ˈdeskˌtɒp/, (AmE) /ˈdeskˌta:p/ , desktop computer /ˈdeskˌtɒp kəmˈpjuːtə(r)/, (AmE) /ˈdeskˌta:p kəmˈpjuːtə(r)/ – komputer stacjonarny
    • disk /dɪsk/ – dysk
    • disk drive /dɪsk draɪv/ – stacja dysków
    • drive /draɪv/ – napęd
    • DVD /ˌdiː viː ˈdiː/ – płyta DVD
    • floppy disk /ˈflɒpi dɪsk/, (AmE) /ˈfla:pi dɪsk/ – dyskietka
    • floppy disk drive /ˈflɒpi dɪsk draɪv/, (AmE) /ˈfla:pi dɪsk draɪv/ – stacja dyskietek
    • graphics card /ˈɡræfɪks kɑː(r)d/ – karta graficzna
    • hard disk /hɑː(r)d dɪsk/ – twardy dysk
    • hardware /ˈhɑːd(r)ˌweə(r)/, (AmE) /ˈhɑːd(r)ˌwer/ – sprzęt komputerowy
    • key /kiː/ – klawisz
    • keyboard /ˈkiːˌbɔː(r)d/ – klawiatura
    • laptop /ˈlæpˌtɒp/, (AmE) /ˈlæpˌta:p/ – laptop, komputer przenośny
    • main board /meɪn bɔː(r)d/ – płyta główna
    • memory /ˈmem(ə)ri/ – pamięć
    • modem /ˈməʊdem/, (AmE) /ˈmoʊdem/ – modem
    • monitor /ˈmɒnɪtə(r)/, (AmE) /ˈma:nɪtə(r)/ – monitor
    • mouse /maʊs/ – myszka
    • printer /ˈprɪntə(r)/ – drukarka
    • resolution /ˌrezəˈluːʃ(ə)n/ – rozdzielczość (ekranu)
    • scanner /ˈskænə(r)/ – skaner
    • screen /skriːn/ – ekran, monitor
    • settings /ˈsetɪŋz/ – ustawienia
    • software /ˈsɒf(t)ˌweə(r)/, (AmE) /ˈsa:f(t)ˌwer/ – oprogramowanie
    • sound card /saʊnd kɑː(r)d/ – karta dźwiękowa
    • speakers /ˈspiːkərz/ – głośniki
    • user /ˈjuːzə(r)/ – użytkownik
    • virus /ˈvaɪrəs/ – wirus
    • wireless /ˈwaɪə(r)ləs/ – bezprzewodowy
    • click /klɪk/ – klik, klikać
    • click on /klɪk ɒn/, (AmE) /klɪk a:n/  – kliknąć w / na
    • click on a link /klɪk ɒn e lɪŋk/, (AmE) /klɪk a:n e lɪŋk/ – kliknąć link
    • copy /ˈkɒpi/, (AmE) /ˈka:pi/ – kopiować
    • cut /kʌt/ – wycinać
    • delete /dɪˈliːt/ – kasować
    • install /ɪnˈstɔːl/ – instalować      
    • paste /peɪst/ – wklejać
    • press /pres/ – nacisnąć
    • print /prɪnt/ – drukować
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!