Znaki szczególne (Appearance – special features)

 

    • appearance /əˈpɪərəns/, (AmE) /əˈpɪrəns/ – wygląd
    • special features /ˈspeʃ(ə)l ˈfiːtʃə(r)z/ – znaki szczególne
    • acne /ˈækni/ – trądzik
    • aquiline nose /ˈækwɪˌlaɪn nəʊz/, (AmE) /ˈækwɪˌlaɪn noʊz/ – orli nos
    • black eye /blæk aɪ/ – podbite oko
    • beard /bɪə(r)d/, (AmE) /bɪrd/ – broda
    • birthmark /ˈbɜː(r)θˌmɑː(r)k/ – znamię (od urodzenia)
    • broad shoulders /brɔːd ˈʃəʊldərz/, (AmE) /brɔːd ˈʃoʊldərz/ – szerokie ramiona / barki
    • bun /bʌn/ – kok
    • bunches /bʌntʃəz/ – kucyki, kitki (włosy związane po obu stronach głowy)
    • bushy eyebrows /ˈbʊʃi ˈaɪˌbraʊz/ – gęste, krzaczaste brwi
    • cold sore /kəʊld sɔː(r)/, (AmE) /koʊld sɔː(r)/ – opryszczka
    • contact lenses /ˈkɒntækt lenzəz/, (AmE) /ˈka:ntækt lenzəz/ – soczewki, szkła kontaktowe
    • crooked bite /ˈkrʊkɪd baɪt/ – krzywy zgryz
    • crooked legs /ˈkrʊkɪd leɡz/ – krzywe nogi
    • crooked nose /ˈkrʊkɪd nəʊz/, (AmE) /ˈkrʊkɪd noʊz/ – krzywy, zakrzywiony, garbaty nos
    • dandruff /ˈdændrəf/ – łupież
    • dimples /ˈdɪmp(ə)ls/ – dołeczki
    • dreadlocks /ˈdredˌlɒks/, (AmE) /ˈdredˌla:ks/ – dredy
    • dyed hair /daɪd heə(r)/, (AmE) /daɪd her/ – farbowane włosy
    • false eyelashes /fɔːls ˈaɪˌlæʃɪz/ – sztuczne rzęsy
    • freckles /ˈfreklz/ – piegi
    • fringe /frɪndʒ/ , bangs (AmE) /bæŋz/ – grzywka
    • high forehead /haɪ ˈfɔːhed/ – wysokie czoło
    • highlights /ˈhaɪˌlaɪts/ – pasemka (jasne pasemka we włosach)
    • long neck /lɒŋ nek/, (AmE) /la:ŋ nek/ – długa szyja
    • midget /ˈmɪdʒɪt/ – karzeł, liliput
    • mole /məʊl/, (AmE) /moʊl/ , beauty spot /ˈbjuːti spɒt/, (AmE) /ˈbjuːti spa:t/ – pieprzyk
    • moustache /məˈstɑːʃ/ , mustache (AmE) /məˈstɑːʃ/ – wąs, wąsy
    • overweight /ˌəʊvə(r)ˈweɪt/, (AmE) /ˌoʊvə(r)ˈweɪt/ – nadwaga
    • perm /pɜː(r)m/ – trwała ondulacja
    • pigtails /ˈpɪɡˌteɪlz/ , braids (AmE) /breɪdz/ – warkoczyki
    • pimples /ˈpɪmp(ə)lz/ – pryszcze
    • plait /plæt/ , braid (AmE) /breɪd/ – warkocz
    • pointed ears /ˈpɔɪntɪd ɪərz/, (AmE) /ˈpɔɪntɪd ɪrz/ – spiczaste uszy
    • ponytail /ˈpəʊniˌteɪl/, (AmE) /ˈpoʊniˌteɪl/ – kucyk, koński ogon (fryzura)
    • protruding ears /prəˈtruːdɪŋ ɪərz/, (AmE) /prəˈtruːdɪŋ ɪrz/ – odstające uszy
    • scar /skɑː(r)/ – blizna, szrama
    • sideburns /ˈsaɪdˌbɜː(r)nz/ , sideboards (BrE) /ˈsaɪdˌbɔː(r)dz/ – baki, bokobrody
    • sidelocks /saɪdlɒks/, (AmE) /saɪdla:ks/ – pejsy
    • speech impediment /spiːtʃ ɪmˈpedɪmənt/ – wada wymowy
    • spindly legs /ˈspɪndli leɡz/ – patykowate nogi
    • spots /spɒts/, (AmE) /spa:ts/ – plamki, krosty, pryszcze
    • squint /skwɪnt/ , cross-eyes (AmE) /ˌkra:s ˈaɪz/ – zez
    • stammer /ˈstæmə(r)/ – jąkanie się
    • tattoo /tæˈtuː/ – tatuaż
    • wig /wɪɡ/ – peruka
    • worry lines /ˈwʌri laɪnz/ – zmarszczki mimiczne
    • wrinkles /ˈrɪŋk(ə)lz/ – zmarszczki
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!