Szkielet (Body – skeleton)

 

    • skeleton /ˈskelɪt(ə)n/ – szkielet, kościec
    • skull /skʌl/ – czaszka
    • bone /bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość
    • breastbone /ˈbrestˌbəʊn/, (AmE) /ˈbrestˌboʊn/ , sternum /ˈstɜː(r)nəm/ – mostek
    • cheekbone /ˈtʃiːkˌbəʊn/, (AmE) /ˈtʃiːkˌboʊn/ – kość policzkowa
    • chest /tʃest/ , rib cage /rɪb keɪdʒ/ – klatka piersiowa
    • coccyx /ˈkɒksɪks/ , tailbone /ˈteɪlˌbəʊn/, (AmE) /ˈteɪlˌboʊn/ – kość ogonowa
    • collarbone /ˈkɒlə(r)ˌbəʊn/, (AmE) /ˈka:lə(r)ˌboʊn/ , clavicle /ˈklævɪkl/ – obojczyk
    • femur /ˈfiːmə(r)/ , thigh bone /θaɪ bəʊn/, (AmE) /θaɪ boʊn/ – kość udowa
    • fibula /ˈfɪbjʊlə/ – kość strzałkowa
    • hip bone /hɪp bəʊn/, (AmE) /hɪp boʊn/ – kość biodrowa
    • humerus /ˈhjuːmərəs/ – kość ramienna
    • jaw /dʒɔː/ – szczęka
    • joint /dʒɔɪnt/ – staw
    • knee joint /niː dʒɔɪnt/ – staw kolanowy
    • kneecap /ˈniːˌkæp/ , patella /pəˈtelə/ – rzepka, rzepka kolanowa
    • mandible /ˈmændɪb(ə)l/ , lower jaw /ˈləʊə(r) dʒɔː/ , jawbone /ˈdʒɔːˌbəʊn/ , (AmE) /ˈdʒɔːˌboʊn/ – żuchwa, dolna szczęka, kość szczękowa
    • metatarsal bones /ˌmetəˈtɑː(r)s(ə)l bəʊnz/, (AmE) /boʊnz/ – kości śródstopia
    • pelvis /ˈpelvɪs/ – miednica
    • pubic bone /ˈpjuːbɪk bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość łonowa
    • radius /ˈreɪdiəs/ – kość promieniowa
    • rib /rɪb/ – żebro
    • shin /ʃɪn/ – goleń
    • shoulder blade /ˈʃəʊldə(r) bleɪd/, (AmE) /ˈʃoʊldə(r) bleɪd/, scapula /ˈskæpjʊlə/ – łopatka
    • spine /spaɪn/ , backbone /ˈbækˌbəʊn/, (AmE) /ˈbækˌboʊn/ – kręgosłup
    • tibia /ˈtɪbiə/ – kość piszczelowa
    • ulna /ˈʌlnə/ – kość łokciowa
    • upper jaw /ˈʌpə(r) dʒɔː/ , maxilla /mæk’sɪlə/ – górna szczęka
    • wrist bones /rɪst bəʊnz/, (AmE) /boʊnz/ – kości nadgarstka
    • vertebra /ˈvɜː(r)təbrə/ (pl. vertebrae) – kręg (l.mn. kręgi)
    • phalanx /’fælæŋks/ – paliczek
    • floating rib /’fləʊtɪŋ rɪb/ – żebro wolne
    • scapula /’skæpjulə/ – łopatka
    • prepuce /’pri:pjus/ – napletek
    • scrotum /’skrəʊtəm/, (AmE) /’skroʊtəm/ – moszna
    • lobule /lɒbj:ul/, (AmE) /la:bj:ul/ – płatek (ucha)
    • auricle /ɔːrɪkl/ – małżowina uszna
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!