Narządy wewnętrzne (Body – internal organs)

 

    • anus /ˈeɪnəs/ – odbyt
    • aorta /eɪˈɔː(r)tə/ – aorta
    • artery /ˈɑː(r)təri/ – tętnica
    • appendix /əˈpendɪks/ – wyrostek robaczkowy
    • bladder /ˈblædə(r)/ – pęcherz moczowy
    • blood /blʌd/ – krew
    • blood vessels /blʌd ˈves(ə)lz/ – naczynia krwionośne
    • brain /breɪn/ – mózg
    • bronchus /ˈbrɒŋkəs/, (AmE) /ˈbra:ŋkəs/ – oskrzela
    • colon /ˈkəʊlɒn/, (AmE) /ˈkoʊla:n/ – okrężnica
    • coronary vessels /ˈkɒrən(ə)ri ˈves(ə)lz/ – naczynia wieńcowe
    • duodenum /ˌdjuːəʊˈdiːnəm/ – dwunastnica
    • gall bladder /ɡɔːl ˈblædə(r)/ – pęcherzyk żółciowy
    • genitals /ˈdʒenɪt(ə)lz/ – genitalia
    • gland /ɡlænd/ – gruczoł
    • gullet /ˈɡʌlɪt/ – przełyk
    • heart /hɑː(r)t/ – serce
    • intestine /ɪnˈtestɪn/ – jelito
    • large intestine /lɑː(r)dʒ ɪnˈtestɪn/ – jelito grube
    • small intestine /smɔːl ɪnˈtestɪn/ – jelito cienkie
    • kidney /ˈkɪdni/ – nerka
    • larynx /ˈlærɪŋks/ – krtań
    • liver /ˈlɪvə(r)/ – wątroba
    • lung /lʌŋ/ – płuco
    • midriff /ˈmɪdrɪf/ – przepona brzuszna
    • muscle /ˈmʌs(ə)l/ – mięsień
    • ovary /ˈəʊv(ə)ri/, (AmE) /ˈoʊv(ə)ri/ – jajnik
    • palate /ˈpælət/ – podniebienie
    • pancreas /ˈpæŋkriəs/ – trzustka
    • pulse /pʌls/ – tętno
    • rectum /ˈrektəm/ – odbytnica
    • spinal cord /ˈspaɪrəl kɔː(r)d/ – rdzeń kręgowy
    • spleen /spliːn/ – śledziona
    • stomach /ˈstʌmək/ – żołądek
    • tendon /ˈtendən/ – ścięgno
    • testicle /ˈtestɪk(ə)l/ – jądro
    • throat /θrəʊt/, (AmE) /θroʊt/ – gardło
    • thyroid /ˈθaɪrɔɪd/ , thyroid gland /ˈθaɪrɔɪd ɡlænd/ – tarczyca
    • trachea /trəˈkiːə/ , windpipe /ˈwɪn(d)ˌpaɪp/ – tchawica
    • uterus /ˈjuːt(ə)rəs/ – macica
    • uvula /ˈjuːvjʊlə/ – języczek (wyrostek na tylnym brzegu podniebienia)
    • vagina /vəˈdʒaɪnə/ – pochwa
    • vein /veɪn/ – żyła
    • prostate /’prɒsteɪt/, (AmE) /’pra:steɪt/ – prostata
    • adipose tissue /’ædɪpəʊs tɪʃu:/, (AmE) /’ædɪpoʊs ‘tɪʃu:/ – tkanka tłuszczowa
    • vermiform appendix – wyrostek robaczkowy
    • peritoneum /,perɪtəʊ’ni:əm/, (AmE) /,perɪtoʊ’ni:əm/ – otrzewna
    • fallopian tube /fə’ləʊpiən ‘tju:b/, (AmE) /fə’loʊpiən ‘tju:b/ – jajowód
    • urethra /juə’ri:θrə/ – cewka moczowa
    • esophagus /i:’sɒfəgəs/, (AmE) /i:’sa:fəgəs/ – przełyk
    • salivary glands /’sælɒɪvəri ‘glænds/ – gruczoły ślinowe
    • oral cavity /’ɔːrəl ‘kævəti/ – jama ust
    • sinus /’saɪnəs/ – zatoka
    • tonsil /’tɒntsəl/, (AmE) /’ta:ntsəl/ – migdałek
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!