Dane osobowe (Personal datails)

 

    • personal details /ˈpɜː(r)s(ə)nəl ˈdiːteɪlz/ – dane osobowe, dane personalne
    • address /əˈdres/ – miejsce zamieszkania
    • age /eɪdʒ/ – wiek
    • alias /ˈeɪliəs/ – ksywa, pseudonim (u kryminalistów)
    • citizenship /ˈsɪtɪz(ə)nʃɪp/ – obywatelstwo
    • country of residence /ˈkʌntri əv ˈrezɪd(ə)ns/ – kraj zamieszkania
    • date of birth /deɪt əv bɜː(r)θ/ – data urodzenia
    • divorced /dɪˈvɔː(r)st/ – rozwiedziony
    • education /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ – wykształcenie
    • family name /ˈfæm(ə)li neɪm/ – nazwisko rodowe
    • female /ˈfiːmeɪl/ – płeć żeńska (kobieta)
    • first name /fɜː(r)st neɪm/ , given name (AmE) /ˈɡɪv(ə)n neɪm/ – imię
    • full name /fʊl neɪm/ – pełne imię i nazwisko
    • gender /ˈdʒendə(r)/ , sex /seks/ – płeć
    • maiden name /ˈmeɪd(ə)n neɪm/ – nazwisko panieńskie
    • male /meɪl/ – płeć męska (mężczyna)
    • marital status /ˈmærɪt(ə)l ˈsteɪtəs/ – stan cywilny
    • married /ˈmærid/ – żonaty / mężatka
    • middle name /ˈmɪd(ə)l neɪm/ – drugie imię
    • name /neɪm/ – imię, nazwa (osoby)
    • nationality /ˌnæʃəˈnæləti/ – narodowość
    • nickname /ˈnɪkˌneɪm/ – ksywa, przezwisko
    • occupation /ˌɒkjʊˈpeɪʃ(ə)n/, (AmE) /ˌa:kjʊˈpeɪʃ(ə)n/ – zajęcie, zawód
    • phone / telephone number /fəʊn ˈnʌmbə(r)/ – /ˈtelɪˌfəʊn ˈnʌmbə(r)/, AmE)/foʊn/  – numer telefonu
    • place of birth /pleɪs əv bɜː(r)θ/ , birthplace /ˈbɜː(r)θˌpleɪs/ – miejsce urodzenia
    • place of residence /pleɪs əv ˈrezɪd(ə)ns/ – miejsce stałego pobytu
    • pseudonym /ˈsjuːdənɪm/ – pseudonim
    • single /ˈsɪŋɡ(ə)l/ – kawaler / panna
    • surname /ˈsɜː(r)ˌneɪm/ , last name (AmE) /lɑːst neɪm/ – nazwisko
    • user name /ˈjuːzə(r) neɪm/ – imię użytkownika
    • widow /ˈwɪdəʊ/, (AmE) /ˈwɪdoʊ/ – wdowa
    • widower /ˈwɪdəʊə(r)/, (AmE) /ˈwɪdoʊə(r)/ – wdowiec
    • work experience /wɜː(r)k ɪkˈspɪəriəns/ – doświadczenie zawodowe
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!