Charakter i osobowość (Character and personality)

 

    • absent-minded /ˈæbs(ə)nt ˈmaɪndɪd/ – roztargniony
    • active /ˈæktɪv/ – aktywny, czynny
    • adventurous /ədˈventʃ(ə)rəs/ – odważny, śmiały, lubiący ryzyko, żądny przygód
    • affectionate /əˈfekʃ(ə)nət/ – czuły, kochający
    • aggressive /əˈɡresɪv/ – agresywny
    • ambitious /æmˈbɪʃəs/ – ambitny
    • arrogant /ˈærəɡənt/ – arogancki
    • assured /əˈʃɔː(r)d/ , self-assured /self əˈʃɔː(r)d/ – pewny siebie
    • bad /bæd/ – niedobry, zły
    • bad-mannered /ˌbæd ˈmænə(r)d/ – źle wychowany
    • bad-tempered /ˌbæd ˈtempə(r)d/ – wybuchowy, skory do gniewu
    • boring /ˈbɔːrɪŋ/ – nudny
    • bossy /ˈbɒsi/, (AmE) /ˈba:si/ – apodyktyczny, narzucający swoją wolę
    • brave /breɪv/ – odważny
    • bright /braɪt/ , smart (AmE) /smɑː(r)t/ – bystry, inteligentny
    • broad-minded /brɔːd ˈmaɪndɪd/ – tolerancyjny, o szerokich horyzontach
    • callous /ˈkæləs/ – nieczuły, bezduszny
    • calm /kɑːm/ – spokojny, opanowany
    • carefree /ˈkeə(r)ˌfriː/, (AmE) /ˈker,friː/ – beztroski
    • careful /ˈkeə(r)f(ə)l/, (AmE) /ˈkerf(ə)l/ – ostrożny, uważny
    • careless /ˈkeə(r)ləs/, (AmE) /ˈkerləs/ – nieostrożny, nierozważny
    • caring /ˈkeərɪŋ/, (AmE) /ˈkerɪŋ/ – opiekuńczy
    • cautious /ˈkɔːʃəs/ – ostrożny
    • charming /ˈtʃɑː(r)mɪŋ/ – uroczy, czarujący
    • cheerful /ˈtʃɪə(r)f(ə)l/, (AmE) /ˈtʃɪrf(ə)l/ – pogodny, wesoły
    • childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ – dziecinny
    • clever /ˈklevə(r)/ – zdolny, inteligentny, mądry
    • clumsy /ˈklʌmzi/ – niezdarny
    • competent /ˈkɒmpɪtənt/, (AmE) /ˈka:mpɪtənt/ – kompetentny
    • conceited /kənˈsiːtɪd/ – zarozumiały
    • conscientious /ˌkɒnʃiˈenʃəs/, (AmE) /ˌka:nʃiˈenʃəs/ – sumienny, skrupulatny
    • considerate /kənˈsɪd(ə)rət/ – taktowny, uprzejmy, liczący się z innymi
    • cooperative /kəʊˈɒp(ə)rətɪv/, (AmE) /koʊˈɒp(ə)rətɪv/ – pomocny, chętny do wsółpracy
    • cowardly /ˈkaʊə(r)dli/ – tchórzliwy
    • crazy /ˈkreɪzi/ – szalony, zwariowany
    • creative /kriˈeɪtɪv/ – twórczy, pomysłowy
    • cruel /ˈkruːəl/ – okrutny, srogi
    • cunning /ˈkʌnɪŋ/ , wily /ˈwaɪli/ – przebiegły, chytry
    • decisive /dɪˈsaɪsɪv/ – zdecydowany, stanowczy
    • demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/ – wymagający
    • determined /dɪˈtɜː(r)mɪnd/ – zdecydowany, zdeterminowany
    • dishonest /dɪsˈɒnɪst/, (AmE) /dɪsˈa:nɪst/ – nieuczciwy
    • disloyal /dɪsˈlɔɪəl/ – nielojalny, niewierny
    • disobedient /ˌdɪsəˈbiːdiənt/ – nieposłuszny, oporny
    • dissatisfied /dɪsˈsætɪsfaɪd/ – niezadowolony, nieusatysfakcjonowany
    • distrustful /dɪsˈtrʌstf(ə)l/ – nieufny, podejrzliwy
    • dominant /ˈdɒmɪnənt/, (AmE) /ˈda:mɪnənt/ – dominujący
    • dreamy /ˈdriːmi/ – marzycielski
    • dull /dʌl/ – nudny, nieciekawy
    • dutiful /ˈdjuːtɪf(ə)l/ – posłuszny, obowiązkowy
    • dynamic /daɪˈnæmɪk/ – dynamiczny, prężny
    • easy-going /ˌiːziˈɡəʊɪŋ/, (AmE) /ˌiːziˈɡoʊɪŋ/ – niefrasobliwy, wyluzowany
    • eccentric /ɪkˈsentrɪk/ – ekscentryczny, dziwaczny
    • economical /ˌiːkəˈnɒmɪk(ə)l/ ; /ˌekəˈnɒmɪk(ə)l/ – oszczędny
    • egoistic /ˌiːɡəʊˈɪstɪk/, (AmE) /ˌiːɡoʊˈɪstɪk/ – egoistyczny, samolubny
    • emotional /ɪˈməʊʃ(ə)nəl/, (AmE) /ɪˈmoʊʃ(ə)nəl/ – emocjonalny
    • even-handed /ˌiːv(ə)n ˈhændɪd/ – bezstronny, sprawiedliwy
    • even-tempered /ˌiːv(ə)n ˈtempə(r)d/ – zrównoważony
    • experienced /ɪkˈspɪəriənst/, (AmE) /ɪkˈspɪriənst/ – doświadczony
    • fair /feə(r)/, (AmE) /fer/ – sprawiedliwy
    • faithful /ˈfeɪθf(ə)l/ – wierny
    • foolish /ˈfuːlɪʃ/ – niemądry, lekkomyślny
    • forgetful /fə(r)ˈɡetf(ə)l/ – zapominalski
    • forgiving /fə(r)ˈɡɪvɪŋ/ – wyrozumiały, łatwo wybaczający
    • frank /fræŋk/ – szczery, otwarty
    • friendly /ˈfren(d)li/ – przyjacielski, przyjazny
    • funny /ˈfʌni/ – śmieszny, zabawny
    • generous /ˈdʒenərəs/ – hojny, szczodry, wspaniałomyślny
    • gentle /ˈdʒent(ə)l/ – łagodny, delikatny
    • gifted /ˈɡɪftɪd/ , talented /ˈtæləntɪd/ – utalentowany
    • good /ɡʊd/ – dobry
    • good-humoured /ˌɡʊd ˈhjuːmə(r)d/ , good-humored (AmE) /ˌɡʊd ˈhjuːmə(r)d/ – dobroduszny, pogodnie nastawiony
    • good-natured /ˌɡʊd ˈneɪtʃə(r)d/ – dobroduszny, łagodnego usposobienia
    • greedy /ˈɡriːdi/ – chciwy, zachłanny
    • gregarious /ɡrɪˈɡeəriəs/, (AmE) /ɡrɪˈɡeriəs/ , sociable /ˈsəʊʃəb(ə)l/, (AmE) /ˈsoʊʃəb(ə)l/ – towarzyski
    • gullible /ˈɡʌləb(ə)l/ – łatwowierny
    • happy /ˈhæpi/ – szczęśliwy, zadowolony
    • hard-working /hɑː(r)d ˈwɜː(r)kɪŋ/ – pracowity
    • hasty /ˈheɪsti/ – porywczy, popędliwy, pochopny
    • helpful /ˈhelpf(ə)l/ – pomocny, przydatny, uczynny
    • honest /ˈɒnɪst/, (AmE) /ˈa:nɪst/ – uczciwy, szczery
    • hospitable /hɒˈspɪtəb(ə)l/, (AmE) /ha:ˈspɪtəb(ə)l/ – gościnny
    • hostile /ˈhɒstaɪl/, (AmE) /ˈha:staɪl/ – wrogi, nieprzyjazny
    • imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ – obdarzony wyobraźnią, pełen wyobraźni
    • immature /ˌɪməˈtjʊə(r)/ – niedojrzały, niedorosły
    • impartial /ɪmˈpɑː(r)ʃ(ə)l/ – bezstronny
    • impatient /ɪmˈpeɪʃ(ə)nt/ – niecierpliwy
    • imprecise /ˌɪmprɪˈsaɪs/ – niedokładny, nieprecyzyjny, nieścisły
    • imprudent /ɪmˈpruːd(ə)nt/ – nierozsądny
    • impudent /ˈɪmpjʊd(ə)nt/ , cheeky /ˈtʃiːki/ – bezczelny
    • impulsive /ɪmˈpʌlsɪv/ – porywczy, popędliwy, impulsywny
    • inactive /ɪnˈæktɪv/ – bezczynny, bierny
    • incapable /ɪnˈkeɪpəb(ə)l/ – mało zdolny, nieudolny
    • indecisive /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/ – niezdecydowany
    • independent /ˌɪndɪˈpendənt/ – niezależny
    • inexperienced /ˌɪnɪkˈspɪəriənst/, (AmE) /ˌɪnɪkˈspɪriənst/ – niedoświadczony
    • inhospitable /ˌɪnhɒˈspɪtəb(ə)l/, (AmE) /ˌɪnhɒa:ˈspɪtəb(ə)l/ – niegościnny
    • inquisitive /ɪnˈkwɪzətɪv/ – wścibski, dociekliwy
    • insecure /ˌɪnsɪˈkjʊə(r)/ – niepewny (siebie)
    • insensitive /ɪnˈsensətɪv/ – niewrażliwy, nieczuły
    • insincere /ˌɪnsɪnˈsɪə(r)/, (AmE) /ˌɪnsɪnˈsɪr/ – nieszczery
    • intelligent /ɪnˈtelɪdʒ(ə)nt/ – inteligentny
    • irresponsible /ˌɪrɪˈspɒnsəb(ə)l/, (AmE) /ˌɪrɪˈspa:nsəb(ə)l/ – nieodpowiedzialny, lekkomyślny
    • irritable /ˈɪrɪtəb(ə)l/ – drażliwy, skory do gniewu
    • jealous /ˈdʒeləs/ – zazdrosny
    • kind /kaɪnd/ – uprzejmy, życzliwy, sympatyczny
    • kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑː(r)tɪd/ – dobrotliwy, życzliwy, o dobrym sercu
    • lazy /ˈleɪzi/ – leniwy, próżniaczy
    • lenient /ˈliːniənt/ – łagodny, wyrozumiały
    • light-hearted /laɪt hɑː(r)tɪd/ – niefrasobliwy, wesoły
    • lively /ˈlaɪvli/ – pełen życia, tętniący życiem
    • loving /ˈlʌvɪŋ/ – kochający, oddany
    • loyal /ˈlɔɪəl/ – lojalny
    • malicious /məˈlɪʃəs/ – złośliwy
    • materialistic /məˌtɪəriəˈlɪstɪk/ – materialistyczny
    • mature /məˈtʃʊə(r)/ – dojrzały, dorosły
    • mean /miːn/ – złośliwy, skąpy
    • messy /ˈmesi/ – niechlujny, bałaganiarski
    • modest /ˈmɒdɪst/, (AmE) /ˈma:dɪst/ – skromny
    • moody /ˈmuːdi/ – humorzasty, zmiennego usposobienia
    • naive /naɪˈiːv/ – naiwny
    • narrow-minded /ˈnærəʊ ˈmaɪndɪd/, (AmE) /ˈnæroʊ ˈmaɪndɪd/ – ograniczony, małostkowy, o wąskich horyzontach
    • neat /niːt/ – porządny, systematyczny
    • nice /naɪs/ – miły, przyjemny
    • noble /ˈnəʊb(ə)l/, (AmE) /ˈnoʊb(ə)l/ – szlachetny, uczciwy
    • nosy /ˈnəʊzi/, (AmE) /ˈnoʊzi/ – wścibski
    • obedient /əˈbiːdiənt/ – posłuszny
    • observant /əbˈzɜː(r)v(ə)nt/ – spostrzegawczy, uważny
    • obstinate /ˈɒbstɪnət/, (AmE) /ˈa:bstɪnət/ – uparty, uporczywy
    • open-minded /ˈəʊpən ˈmaɪndɪd/, (AmE) /ˈoʊpən ˈmaɪndɪd/ – bez uprzedzeń
    • organized /ˈɔː(r)ɡənaɪzd/ – zorganizowany
    • outgoing /ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/, (AmE) /ˌaʊtˈɡoʊɪŋ/ – otwarty, towarzyski
    • oversensitive /ˌəʊvə(r)ˈsensətɪv/, (AmE) /ˌoʊvə(r)ˈsensətɪv/ – przewrażliwiony, nadwrażliwy
    • patient /ˈpeɪʃ(ə)nt/ – cierpliwy
    • pedantic /pɪˈdæntɪk/ – pedantyczny
    • pleasant /ˈplez(ə)nt/ – przyjemny, miły, sympatyczny
    • polite /pəˈlaɪt/ – uprzejmy, grzeczny
    • possessive /pəˈzesɪv/ – zaborczy
    • precise /prɪˈsaɪs/ – dokładny, precyzyjny, ścisły
    • pragmatic /præɡˈmætɪk/ – pragmatyczny
    • predictable /prɪˈdɪktəb(ə)l/ – przewidywalny
    • prejudiced /ˈpredʒʊdɪst/ – uprzedzony, stronniczy
    • proud /praʊd/ – dumny (zadowolony z czegoś)
    • prudent /ˈpruːd(ə)nt/ – roztropny, rozważny
    • punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ – punktualny
    • quarrelsome /ˈkwɒrəls(ə)m/, (AmE) /ˈkwa:rəls(ə)m/ – kłótliwy
    • quick-tempered /ˌkwɪk ˈtempə(r)d/ – porywczy
    • quick-witted /ˌkwɪk ˈwɪtɪd/ – bystry, błyskotliwy
    • quiet /ˈkwaɪət/ – spokojny, cichy
    • rebellious /rɪˈbeljəs/ – buntowniczy, zbuntowany
    • recluse /rɪˈkluːs/ – odludek
    • relaxed /rɪˈlækst/ – odprężony, zrelaksowany
    • reliable /rɪˈlaɪəb(ə)l/ – solidny, pewny, rzetelny
    • reserved /rɪˈzɜː(r)vd/ – zamknięty w sobie, skryty
    • resourceful /rɪˈzɔː(r)sf(ə)l/ – zaradny, pomysłowy
    • responsible /rɪˈspɒnsəb(ə)l/, (AmE) /rɪˈspa:nsəb(ə)l/ – odpowiedzialny
    • reticent /ˈretɪs(ə)nt/ – małomówny, powściągliwy
    • righteous /ˈraɪtʃəs/ – prawy, sprawiedliwy
    • romantic /rəʊˈmæntɪk/, (AmE) /roʊˈmæntɪk/ – romantyczny
    • rude /ruːd/ , impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/ – niegrzeczny, nieuprzejmy
    • sadistic /səˈdɪstɪk/ – sadystyczny
    • satisfied /ˈsætɪsfaɪd/ – zadowolony, usatysfakcjonowany
    • scrupulous /ˈskruːpjʊləs/ – skrupulatny, dokładny, sumienny
    • secretive /ˈsiːkrətɪv/ – skryty, tajemniczy
    • self-centred /self ˈsentə(r)d/ , self-centered (AmE) /self ˈsentə(r)d/ – egocentryczny
    • self-confident /self ˈkɒnfɪd(ə)nt/, (AmE) /self ˈka:nfɪd(ə)nt/ – pewny siebie
    • self-important /self ɪmˈpɔː(r)t(ə)nt/ – zarozumiały
    • self-sufficient /self səˈfɪʃ(ə)nt/ – samowystarczalny
    • selfish /ˈselfɪʃ/ , egocentric /ˌiːɡəʊˈsentrɪk/ – samolubny
    • selfless /ˈselfləs/ , unselfish /ʌnˈselfɪʃ/ – bezinteresowny
    • sensible /ˈsensəb(ə)l/ – rozsądny
    • sensitive /ˈsensətɪv/ – wrażliwy
    • sentimental /ˌsentɪˈment(ə)l/ – sentymentalny
    • serious /ˈsɪəriəs/, (AmE) /ˈsɪriəs/ – poważny
    • shameless /ˈʃeɪmləs/ , unashamed /ˌʌnəˈʃeɪmd/ – bezwstydny
    • shy /ʃaɪ/ – nieśmiały
    • silly /ˈsɪli/ – głupi, niemądry
    • sincere /sɪnˈsɪə(r)/ – szczery
    • slow /sləʊ/, (AmE) /sloʊ/ – powolny
    • slow-witted /ˌsləʊ ˈwɪtɪd/, (AmE) /ˌsloʊ ˈwɪtɪd/ – nierozgarnięty, myślący powoli
    • sly /slaɪ/ – cwany, chytry
    • snobbish /ˈsnɒbɪʃ/, (AmE) /ˈsna:bɪʃ/ – snobistyczny
    • sophisticated /səˈfɪstɪˌkeɪtɪd/ – wyrafinowany
    • spiteful /ˈspaɪtf(ə)l/ – złośliwy
    • spontaneous /spɒnˈteɪniəs/, (AmE) /spa:nˈteɪniəs/ – spontaniczny
    • stingy /ˈstɪndʒi/ – skąpy
    • strict /strɪkt/ – surowy, wymagający
    • stubborn /ˈstʌbə(r)n/ – uparty, nieustępliwy
    • stupid /ˈstjuːpɪd/ – głupi, niemądry, idiotyczny
    • submissive /səbˈmɪsɪv/ – uległy, pokorny
    • supercilious /ˌsuːpə(r)ˈsɪliəs/ – wyniosły (o zachowaniu), dumny (o postawie)
    • superstitious /ˌsuːpə(r)ˈstɪʃəs/ – przesądny
    • suspicious /səˈspɪʃəs/ – podejrzliwy
    • talkative /ˈtɔːkətɪv/ – rozmowny, gadatliwy
    • thoughtful /ˈθɔːtf(ə)l/ – troskliwy
    • thrifty /ˈθrɪfti/ – oszczędny
    • tidy /ˈtaɪdi/ – schludny, porządny
    • timid /ˈtɪmɪd/ – bojaźliwy, nieśmiały
    • timorous /ˈtɪmərəs/ – bojaźliwy
    • tolerant /ˈtɒlərənt/, (AmE) /ˈta:lərənt/ – tolerancyjny
    • touchy /ˈtʌtʃi/ – drażliwy, przewrażliwiony, obraźliwy
    • trusting /ˈtrʌstɪŋ/ – ufny
    • trustworthy /ˈtrʌs(t)ˌwɜː(r)ði/ – godny zaufania
    • truthful /ˈtruːθf(ə)l/ – prawdomówny, szczery
    • two-faced /ˌtuː ˈfeɪst/ – dwulicowy
    • unfaithful /ʌnˈfeɪθf(ə)l/ – niewierny
    • unfriendly /ʌnˈfren(d)li/ – nieprzyjazny, nieżyczliwy
    • unhappy /ʌnˈhæpi/ – nieszczęśliwy, niezadowolony
    • unpleasant /ʌnˈplez(ə)nt/ – niemiły, nieprzyjemny, niesympatyczny
    • unpredictable /ˌʌnprɪˈdɪktəb(ə)l/ – nieprzewidywalny, nieobliczalny
    • unreliable /ˌʌnrɪˈlaɪəb(ə)l/ – niesolidny, zawodny, nierzetelny
    • unscrupulous /ʌnˈskruːpjʊləs/ – bez skrupułów
    • unwise /ʌnˈwaɪz/ – niemądry
    • vain /veɪn/ – próżny
    • vindictive /vɪnˈdɪktɪv/ – mściwy, złośliwy
    • warm-hearted /ˌwɔː(r)m ˈhɑː(r)tɪd/ – serdeczny
    • well-behaved /ˌwel bɪˈheɪvd/ – dobrze wychowany, ułożony
    • wicked /ˈwɪkɪd/ – nikczemny, niegodziwy, zły
    • wise /waɪz/ – mądry
    • witty /ˈwɪti/ – błyskotliwy, dowcipny
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!