Budowa oka (Body – eye)

 

    • eye /aɪ/ – oko
    • anterior chamber (aqueous humour) /ænˈtɪəriə(r) ˈtʃeɪmbə(r) – ˈeɪkwiəs ˈhjuːmə(r)/ – komora przednia (ciecz wodnista)
    • blind spot /blaɪnd spɒt/, (AmE) /blaɪnd spa:t/ , optic disc /ˈɒptɪk dɪsk/, (AmE) /ˈa:ptɪk dɪsk/ – plamka ślepa
    • choroid /ˈkɔːrɔɪd/ – naczyniówka
    • ciliary muscle /ˌsɪliəri ˈmʌs(ə)l/ – mięsień rzęskowy
    • cornea /ˈkɔː(r)niə/ – rogówka
    • eyeball /ˈaɪˌbɔːl/ – gałka oczna
    • hyaloid canal – kanał ciała szklistego
    • iris /ˈaɪrɪs/ – tęczówka
    • lens /lenz/ – soczewka
    • macula, fovea /’mækjlə ‘fɒviə/, (AmE) /’mækjlə ‘fouviə/ – plamka żółta
    • optic nerve /ˈɒptɪk nɜː(r)v/, (AmE) /ˈa:ptɪk nɜː(r)v/ – nerw wzrokowy
    • posterior chamber /pɒˈstɪəriə(r) ˈtʃeɪmbə(r)/, (AmE) /pa:ˈstɪəriə(r) ˈtʃeɪmbə(r)/ – komora tylna
    • pupil /ˈpjuːp(ə)l/ – żrenica
    • retina /ˈretɪnə/ – siatkówka oka
    • sclera /ˈsklɪərə/, (AmE) /ˈsklɪrə/ – twardówka
    • suspensory ligament /səˌspensəri ˈlɪɡəmənt/ – więzadło wieszadłowe
    • vitreous humour /ˈvɪtriəs ˈhjuːmə(r)/ – ciecz szklista
    • vitreous body /’vɪtriəs bɒdɪ/, (AmE) /vɪtriəs ba:dɪ/ – ciało szkliste
    • zonular fibres – włókna obwódkowe
    • conjunctiva /,kɒndʒaŋk’taɪvə/ – spojówka
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!