Strona bierna (Passive voice)

Stronę bierną stosujemy, gdy:

  • wykonawca czynności, o której mówimy, jest nieznany lub nieistotny, np.

My wallet was stolen yesterday. (Mój portfel został wczoraj skradziony.)

  • bardziej interesuje nas sama czynność lub przedmiot czynności niż jej wykonawca, np.

A new bar will be opened tomorrow. (Nowy bar zostanie jutro otwarty.)

  • w języku formalnym, np.

Further details of the research and methodology are to be found in the appendix. (Bardziej szczegółowe informacje dotyczące badań i metodologii znajdują się w załączniku.)

 

Stronę bierną tworzymy używając odpowiednio odmienionego czasownika “be” (odmieniamy go w tym samym czasie, co zdanie wyjściowe) oraz formy Past Participle (3 forma) czasownika niosącego znaczenie.

 

 

Strona bierna w angielskich czasach wygląda następująco:

Present Simple

I clean my room once a week. (active) → My room is cleaned once a week. (passive)

We often drink tea in my country. → Tea is often drunk in my country.

 

Past Simple

I cleaned my room yesterday. → My room was cleaned yesterday.

My parents asked me to do it. → I was asked to do it.

 

Present Continuous

I am writing the report at the moment. → The report is being written at the moment.

Peter is making dinner. → Dinner is being made.

 

Past Continuous

Chris was painting the wall last week. → The wall was being painted last week.

Peter was making dinner when I came. → Dinner was being made when I came.

 

Present Perfect

I have already written the report. → The report has already been written.

Peter has just made dinner. → Dinner has just been made.

 

Past Perfect

Peter had made dinner before I came. → Dinner had been made before I came.

I had written the report before I got sick. → The report had been written before I got sick.

 

Future Simple

I will bake cookies next week. → The cookies will be baked next week.

Ava will write the report next summer. → The report will be written next summer.

 

Future Continuous

I will be painting the wall tomorrow. → The wall will be being painted tomorrow.

Ava will be writing the report tonight. → The report will be being written tonight.

 

Present conditional

I would bake cookies if I had some help. → Cookies would be baked if I had some help.

Ava would write the report if she had more time. → The report would be written if Ava had more time.

 

Past Conditional

I would have painted the wall if it had been faded. → The wall would have been painted if it had been faded.

Ava would have written the report if she had known about it earlier. → The report would have been written if Ava had known about it earlier.

 

Modal verbs

I must make dinner. → Dinner must be made.

Ava must write the report. → The report must be written.

 

I should bake cookies. → Cookies should be baked.

Ava should write the report. → The report should be written by Ava.

 

He must have painted the wall. → The wall must have been painted.

Ava must have written the report. → The report must have been written by Ava.

 

 

UWAGA: Po przekształceniu zdania na stronę bierną, miejsce podmiotu zajmuje dopełnienie. W stronie biernej, często dopełnienie nie występuje, ponieważ zwykle nie interesuje nas wykonawca czynności, np.

My father washes the car every Friday.

my father – podmiot

the car – dopełnienie

 

Po przekształceniu na stronę bierną ‘the car’ staje się nowym podmiotem zdania:

The car is washed every Friday.

 

Jeśli chcemy, możemy dodać, kto wykonywał daną czynność. Informacja ta powinna być poprzedzona przyimkiem by:

The car is washed every Friday by my father.

 

Jeśli chcemy dodać informację o wykorzystanych w danej czynności narzędziach lub materiale, z którego wykonaną daną rzecz, używamy przyimka with:

The car was dried with drying towels.

 

 

UWAGA: Jeśli w danym zdaniu występuje więcej niż jedno dopełnienie, zdanie to można przekształcić na stronę bierną na kilka sposobów, w zależności od tego, które dopełnienie stanie się nowym podmiotem, np.

Michael gave Anna flowers.

Michael – podmiot

Anna – dopełnienie 1

flowers – dopełnienie 2

 

W takim przypadku istnieje możliwość utworzenia strony biernej na 2 sposoby:

1. Anna was given flowers.

2. Flowers were given to Anna.

 

Czasowniki, po których często pojawiają się 2 dopełnienia: ask, offer, pay, show, teach, tell.

 

Zdania z takimi czasownikami w stronie biernej najczęściej zaczynają się od zaimka osobowego:

You will be given a 10% commission for every product that you sell. – Otrzymasz 10% prowizji od kazdego sprzedanego produktu.

I′ve been offered a job at a local advertising agency. – Zaoferowano mi pracę w miejscowej agencji reklamowej.

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3245. Dziękujemy!