Strona bierna (Passive voice)

Stronę bierną stosujemy, gdy:

  • wykonawca czynności, o której mówimy, jest nieznany lub nieistotny, np.

My wallet was stolen yesterday. (Mój portfel został wczoraj skradziony.)

  • bardziej interesuje nas sama czynność lub przedmiot czynności niż jej wykonawca, np.

A new bar will be opened tomorrow. (Nowy bar zostanie jutro otwarty.)

  • w języku formalnym, np.

Further details of the research and methodology are to be found in the appendix. (Bardziej szczegółowe informacje dotyczące badań i metodologii znajdują się w załączniku.)

 

Stronę bierną tworzymy używając odpowiednio odmienionego czasownika “be” (odmieniamy go w tym samym czasie, co zdanie wyjściowe) oraz formy Past Participle (3 forma) czasownika niosącego znaczenie.

 

 

Strona bierna w angielskich czasach wygląda następująco:

Present Simple

I clean my room once a week. (active) → My room is cleaned once a week. (passive)

We often drink tea in my country. → Tea is often drunk in my country.

 

Past Simple

I cleaned my room yesterday. → My room was cleaned yesterday.

My parents asked me to do it. → I was asked to do it.

 

Present Continuous

I am writing the report at the moment. → The report is being written at the moment.

Peter is making dinner. → Dinner is being made.

 

Past Continuous

Chris was painting the wall last week. → The wall was being painted last week.

Peter was making dinner when I came. → Dinner was being made when I came.

 

Present Perfect

I have already written the report. → The report has already been written.

Peter has just made dinner. → Dinner has just been made.

 

Past Perfect

Peter had made dinner before I came. → Dinner had been made before I came.

I had written the report before I got sick. → The report had been written before I got sick.

 

Future Simple

I will bake cookies next week. → The cookies will be baked next week.

Ava will write the report next summer. → The report will be written next summer.

 

Future Continuous

I will be painting the wall tomorrow. → The wall will be being painted tomorrow.

Ava will be writing the report tonight. → The report will be being written tonight.

 

Present conditional

I would bake cookies if I had some help. → Cookies would be baked if I had some help.

Ava would write the report if she had more time. → The report would be written if Ava had more time.

 

Past Conditional

I would have painted the wall if it had been faded. → The wall would have been painted if it had been faded.

Ava would have written the report if she had known about it earlier. → The report would have been written if Ava had known about it earlier.

 

Modal verbs

I must make dinner. → Dinner must be made.

Ava must write the report. → The report must be written.

 

I should bake cookies. → Cookies should be baked.

Ava should write the report. → The report should be written by Ava.

 

He must have painted the wall. → The wall must have been painted.

Ava must have written the report. → The report must have been written by Ava.

 

 

UWAGA: Po przekształceniu zdania na stronę bierną, miejsce podmiotu zajmuje dopełnienie. W stronie biernej, często dopełnienie nie występuje, ponieważ zwykle nie interesuje nas wykonawca czynności, np.

My father washes the car every Friday.

my father – podmiot

the car – dopełnienie

 

Po przekształceniu na stronę bierną ‘the car’ staje się nowym podmiotem zdania:

The car is washed every Friday.

 

Jeśli chcemy, możemy dodać, kto wykonywał daną czynność. Informacja ta powinna być poprzedzona przyimkiem by:

The car is washed every Friday by my father.

 

Jeśli chcemy dodać informację o wykorzystanych w danej czynności narzędziach lub materiale, z którego wykonaną daną rzecz, używamy przyimka with:

The car was dried with drying towels.

 

 

UWAGA: Jeśli w danym zdaniu występuje więcej niż jedno dopełnienie, zdanie to można przekształcić na stronę bierną na kilka sposobów, w zależności od tego, które dopełnienie stanie się nowym podmiotem, np.

Michael gave Anna flowers.

Michael – podmiot

Anna – dopełnienie 1

flowers – dopełnienie 2

 

W takim przypadku istnieje możliwość utworzenia strony biernej na 2 sposoby:

1. Anna was given flowers.

2. Flowers were given to Anna.

 

Czasowniki, po których często pojawiają się 2 dopełnienia: ask, offer, pay, show, teach, tell.

 

Zdania z takimi czasownikami w stronie biernej najczęściej zaczynają się od zaimka osobowego:

You will be given a 10% commission for every product that you sell. – Otrzymasz 10% prowizji od kazdego sprzedanego produktu.

I′ve been offered a job at a local advertising agency. – Zaoferowano mi pracę w miejscowej agencji reklamowej.

Prześlij link znajomym na:
×
Jest już nas 2309. Dziękujemy!