Pytania szczegółowe (Wh-questions)

Pytania szczegółowe wh-questions, to pytania które rozpoczynamy od wyrazów pytających (Question Words) takich jak: who, whose, whom, what, which, where, when, how. Kolejność następnych słów w zdaniu pytającym jest taka sama, jak w przypadku pytań tworzonych przez inwersję, czyli czasownik posiłkowy lub modalny jest umieszczany przed podmiotem – więcej o inwersji w rozdziale: Pytania z inwersją (Questions with inversion).

What is your name? (Jak się nazywasz?/Jak masz na imię?)

Who is that man? (Kim jest ten człowiek?)

When will he come? (Kiedy on przyjdzie?)

Why did you leave? (Dlaczego wyjechałaś?)

 

Na pytania tego typu odpowiadamy podając konkretną informację. Odpowiedzi mogą być krótkie i rzeczowe lub w formie odpowiedzi całym zdaniem. Należy mieć na uwadze, że w rozmowie naturalniej brzmią krótkie odpowiedzi.

What are you reading? A very interesting book.

Co czytasz? Bardzo ciekawą książkę.

 

Where do you work? At home.

Gdzie pracujesz? W domu.

 

Who did you meet there? A very interesting woman.

Kogo tam spotkałeś? Bardzo ciekawą kobietę.

 

Who closed the window? Andrew.

Kto zamknął okno? Andrzej.

 

Which student speaks English best? Alice.

Który student mówi najlepiej po angielsku? Alice.

 

When is Ann coming to Berlin? On Monday.

Kiedy Anna przyjedzie do Berlina? W poniedziałek.

 

Why are you tired? Because I have worked too much lately.

Dlaczego jesteś zmęczony? Ponieważ ostatnio pracowałem za dużo.

 

Who did we meet at the station? We met Susan at the station.

Kogo spotkaliśmy na dworcu? Na dworcu spotkaliśmy Susan.

 

Where did you spend four weeks? I spent four weeks in London.

Gdzie spędziłeś cztery tygodnie? Cztery tygodnie spędziłem w Londynie.

 

Wyrazów pytających (Question Words) używa się:

(1) w pytaniach o osoby (kto? kogo? kim?).

Who was that? (Kto to był?)

Who did you meet there? (Kogo tam spotkałeś?)

Who is that girl? (Kim jest ta dziewczyna?)

Who closed the window? (Kto zamknął okno?)

Who will help me to unpack my bag? (Kto pomoże mi rozpakować walizkę?)

Who will help me? (Kto mi pomoże?)

 

Uwaga: Wyraz pytający who ma formę dopełnienia whom, która jest używana wyłącznie w języku oficjalnym. We współczesnym języku potocznym używamy wyrazu pytającego who.

Who have you invited?

Whom have you invited?

Kogo zaprosiłeś?

 

(2) w pytaniach o rzeczy (co? jaki? który?).

What are you doing? (Co robisz?)

What did you tell her? (Co jej powiedziałeś?)

What’s the capital of Germany? (Jakie miasto jest stolicą Niemiec?)

What’s her job? (Jaki jest jej zawód?)

What’s the matter? (O co chodzi?)

What’s the time? (Która godzina?)

Which cities have you visited? (Które miasta odwiedziłaś?)

Which colour do you prefer – red, green or black? (Który kolor wolisz – czerowony, zielony czy czarny?)

 

Uwaga: Wyrazu pytającego what używamy wtedy, kiedy pytamy o rzecz gdzie liczba odpowiedzi jest nieograniczona (nie jest zawężona). Najczęściej pytamy w ten sposób o kolor, zawód, imię, itd.

What’s your favourite colour? (Jaki jest Twój ulubiony kolor?)

What’s your address? (Jaki jest Twój adres zamieszkania?)

What’s her job? (Jaki jest jej zawód?)

What’s your name? (Jak masz na imię?)

 

 

Uwaga: Wyrazu pytającego which używamy wtedy, kiedy pytamy o rzecz gdzie liczba odpowiedzi jest wprost ograniczona (zawężona).

Which colour do you prefer – red, green or black? (Który kolor wolisz – czerowony, zielony czy czarny?)

Which way should we go? (Którą drogą powinniśmy iść?)

Which is mine? The blue or the green? (Które jest moje? Niebieskie czy zielone?)

 

(3) w pytaniach o miejsce (gdzie? dokąd?).

Where were you born? (Gdzie się urodziłaś?)

Where are my glasses? (Gdzie są moje okulary?)

Where is the nearest cash machine? (Gdzie jest najbliższy bankomat?)

Where do you work? (Gdzie pracujesz?)

Where does John live? (Gdzie mieszka John?)

Where are you going? (Dokąd idziesz?)

Where can we stay? (Gdzie możemy się zatrzymać?)

Where may I put my clothes? (Gdzie mogę położyć swoje ubrania?)

 

(4) w pytaniach o czas (kiedy?).

When were you born? (Kiedy się urodziłaś?)

When will he come? (Kiedy on przyjdzie?)

When did you see Ann? (Kiedy widziałeś Annę?)

When is Ann coming to Berlin? (Kiedy Anna przyjedzie do Berlina?)

 

(5) w pytaniach o przyczynę (dlaczego? czemu?).

Why did you leave? (Dlaczego wyjechałeś?)

Why are you so angry? (Dlaczego jesteś taki zły?)

Why are you tired? (Dlaczego jesteś zmęczony?)

Why must you leave so soon? (Dlaczego musicie wyjść tak wcześnie?)

Why did she do that? (Czemu ona to zrobiła?)

 

(6) w pytaniach o przynależność, czegoś do kogoś (czyj? czyje?).

Whose car is this? (Czyj to samochód?)

Whose socks are these? (Czyje są te skarpetki?)

Whose glasses did you find? (Czyje okulary znalazłeś?)

 

(7) w pytaniach o sposób (jak?).

How did you meet Dorothy? (Jak poznałeś Dorotę?)

How do you spell ‘house’? (Jak się pisze ‘house’?)

How do you think they found us? (Jak myślisz, jak oni nas znaleźli?)

How does Mike speak English? (Jak Mike mówi po angielsku?)

How does he spend the weekends? (Jak on spędza weekendy?)

 

Zdania pytające o konkretnym znaczeniu:

(1) w konstrukcji: How is / are + osoba? Jak się ma… – oznaczają pytanie o samopoczucie.

How are you? I’m fine.

Jak się masz? Dobrze.

 

How is your wife? She’s fine, thank you.

Jak się czuje Twoja żona? Dziękuję, czuje się dobrze.

 

(2) w konstrukcji: What is / are + osoba +like? Jaka / Jaki jest… – oznaczają pytanie o jakieś cechy osoby (wygląd lub charakter).

What’s your wife like? She’s very pretty.

Jaka jest Twoja żona? Jest bardzo ładna.

 

What’s your brother like? He’s friendly and very tall.

Jaki jest Twój brat? Jest uprzejmy i bardzo wysoki.

 

What’s the new manager like? She’s a nice woman.

Jaka jest nowa kierowniczka? Jest miłą kobietą.

 

(3) w konstrukcji: What do / does + osoba + look like? Jak wygląda… – oznaczają pytanie o wygląd.

What does your sister look like? She’s tall and slim.

Jak wygląda Twoja siostra? Jest wysoka i szczupła.

 

Często używamy również form złożonych wyrazów pytających w następujących postaciach:

(1) How much? W pytaniach o ilość: ile? (dla rzeczowników niepoliczalnych).

How much is it? (Ile to kosztuje?)

How much is this ring? (Ile kosztuje ten pierścionek?)

How much must we pay? (Ile musimy zapłacić?)

How much does it cost to get to Chicago by air? (Ile kosztuje przelot do Chicago?)

How much coffee do you drink? (Ile pijesz kawy?)

How much time do you need to finish your homework? (Ile czasu potrzebujesz, żeby skończyć to zadanie domowe?)

 

(2) How many? W pytaniach o ilość:  ile? (dla rzeczowników policzalnych).

How many friends have you got? (Ilu masz przyjaciół?)

How many brothers have you got? (Ilu masz braci?)

How many children are there in your class? (Ile dzieci jest w Twojej klasie?)

How many people were at the meeting? (Ilu ludzi było na spotkaniu?)

How many books did you read last year? (Ile książek przeczytałeś w zeszłym roku?)

 

(3) How old? W pytaniach o wiek: ile lat?

How old is she? (Ile ona ma lat?)

How old are you? (Ile masz lat?)

How old is the baby? (Ile miesięcy ma dziecko?)

 

(4) How often? W pytaniach: jak często?

How often do you watch TV? (Jak często oglądasz telewizję?)

How often do you wash your clothes? (Jak często pierzesz ubrania?)

How often do you go to the cinema? (Jak często chodzisz do kina?)

 

(5) How many times? W pytaniach: ile razy?

How many times did you visit Europe last year? (Ile razy odwiedziłeś Europę w zeszłym roku?)

 

(6) How far? W pytaniach: jak daleko?

How far is it to the city centre? (Jak daleko jest do centrum?)

How far is it from Warsaw to Cracow? (Jak daleko jest z Warszawy do Krakowa?)

How far did we walk yesterday? (Jak daleko poszliśmy wczoraj?)

How far do you live from here? (Jak daleko stąd mieszkasz?)

 

(7) How long? W pytaniach: jak długo?

How long did the meeting last? (Jak długo trwało spotkanie?)

How long can you stay with us? (Jak długo możesz z nami zostać?)

How long have you been living in England? (Jak długo mieszkasz w Anglii?)

How long have you been learning English? (Jak długo uczysz się angielskiego?)

How long have you been waiting for Rachel? (Jak długo czekasz na Rachel?)

How long will it take you to get to Paris? (Jak długo zajmuje Ci dojazd do Paryża?)

 

(8) What time? W pytaniach: która godzina? o której godzinie?

What time is it? (Która godzina?)

What time is he arriving? (O której on przyjeżdza?)

 

(9) What kind of? W pytaniach: jaki? jaka? jakiego rodzaju?

What kind of film is this? (Jaki to jest film?)

What kind of person should carry out these tasks? (Jaka osoba powinna wykonywać te zadania?)

What kind of books do you like? (Jakie książki lubisz?)

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!