Regulamin

Regulamin korzystania ze strony szlifujangielski.pl

 

§1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania ze strony szlifujangielski.pl i oferowanych w nim usług. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem akceptacji wszystkich warunków Regulaminu.
 2. Operatorem strony szlifujangielski.pl jest firma idonet Ireneusz Musiał z siedzibą w Miękinia 3, 32-065 Krzeszowice, NIP: 5130033756.
 3. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
  1. Strona – witryna internetowa działająca pod domeną szlifujangielski.pl,
  2. Operator – właściciel i administrator Strony, odpowiedzialny za funkcjonowanie Strony i za oferowane w nim Usługi,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony i dostępnych w nim Usług,
  4. Konto – dostępne po rejestracji na Stronie po podaniu adresu e-mail oraz indywidualnej nazwy Użytkownika, które zabezpieczone jest hasłem,
  5. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Operatora polegająca na:
   i. przeglądaniu Stron przez Użytkownika,
   ii. korzystaniu z darmowych oraz płatnych treści Strony,
   iii. zakładaniu i logowaniu do Konta,
   iv. korzystaniu z innych opcji i funkcji na Stronie.

 

§2

Oferta Strony

 1. Podstawową ofertą Strony jest świadczenie Usług przeznaczonych do samodzielnej nauki języka angielskiego przez Internet.
 2. Dostęp do wybranych treści Strony jest płatny, określony poprzez plan abonamentowy i podany w cenniku na Stronie.
 3. W ramach wniesionej opłaty Użytkownik otrzymuje dostęp online do zablokowanych treści, co umożliwia mu pełne korzystanie ze wszystkich dostępnych zasobów na Stronie.
 4. Operator podejmuje starania, aby Strona i oferowane w nim Usługi były dostępne dla Użytkowników nieprzerwanie przez jak najdłuższy czas.

 

§3

Dostęp do treści

 1. Materiały ogólnodostępne na Stronie są dostępne bez konieczności zakładania Konta i logowania się. Pewna część zasobów na Stronie w celu dostępu do pełnej treści opracowania wymaga zalogowania się Użytkownika.
 2. Użytkownik przed wykupieniem planu abonamentowego powinien uruchomić co najmniej jedno opracowanie zawierające w treści odtwarzacz audio w celu odsłuchania nagrania, stwierdzając jednocześnie czy działa ono prawidłowo na jego komputerze. Jeśli odtwarzacz audio działa nieprawidłowo, Użytkownik powinien skontaktować się w tej sprawie z Operatorem i nie wnosić opłaty do czasu uzyskania skutecznej pomocy technicznej.
 3. Operator gwarantuje, że materiały dostępne w planach abonamentowych nie różnią się jakościowo od materiałów ogólnodostępnych.

 

§4

Zakładanie Konta i logowanie

 1. Założenie Konta na Stronie jest bezpłatne.
 2. Warunkiem założenia Konta na Stronie jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 3. Do założenia Konta wymagane jest podanie indywidualnej nazwy Użytkownika, oraz poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika.
 4. Konto po założeniu musi zostać potwierdzone przez Użytkownika, poprzez pierwsze zalogowanie się na Konto.
 5. Zalogować się można tylko na prawidłowo założone Konto.
 6. Do zalogowania się na Konto wymagane jest podanie swojej indywidualnej nazwy użytkownika oraz hasła.
 7. Konta gdzie Użytkownik nie dokonał wymaganego pierwszego zalogowania mogą być usuwane przez Operatora po upływie 14 dni od ich założenia.
 8. Jeśli Użytkownik zapomni swoje hasło, może skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasło?” dostępnej na Stronie.
 9. Jeśli Użytkownik zapomni swój adres e-mail na który założył Konto, jest to równoznaczne z utratą dostępu do Konta, chyba że przedstawi Operatorowi dane pozwalające jednoznacznie odszukać jego Konto w bazie danych.

 

§5

Korzystanie z Konta

 1. Z jednego Konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.
 2. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Jeśli Użytkownik ma już założone Konto i chce założyć nowe Konto, powinien poprzednie Konto wcześniej usunąć.
 3. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do Konta przed dostępem do niego przez osoby trzecie. Zabronione jest publikowanie, udostępnianie, sprzedawanie hasła w jakiejkolwiek formie.
 4. Użytkownik zalogowany do swojego Konta na komputerze dostępnym publicznie jest zobowiązany do wylogowania się bezpośrednio po zakończeniu korzystania ze Strony, poprzez naciśnięcie odnośnika „Wyloguj się”.
 5. Użytkownik może logować się do swojego Konta z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.
 6. Operator nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej.

 

§6

Zamówienia i płatności

 1. Dostęp do wybranych treści Strony jest płatny, określony poprzez plan abonamentowy i podany w cenniku na Stronie.
 2. W ramach Usługi płatnego dostępu do treści Strony, Użytkownik ma możliwość wyboru planu abonamentowego, który pozwala na pełny dostęp online do wszystkich materiałów dostępnych na Stronie, w terminie określonym przez Użytkownika (6, 12 lub 24 miesięcy, tj. odpowiednio 182 dni, 365 dni lub 730 dni).
 3. Wszystkie podane ceny na Stronie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, zwaną dalej „Operatorem Płatności”, prowadząca serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem przelewy24.pl.
 5. Składanie zamówień w ramach planu abonamentowego jest możliwe tylko dla Użytkowników posiadających założone Konto na Stronie i zalogowanych na Koncie.
 6. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.
 7. W momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności, informacja ta zostaje automatycznie przesłana do Strony i powoduje włączenie dostępu do Usługi płatnego dostępu do wszystkich treści Strony.
 8. Termin wygaśnięcia dostępu do Usługi liczony jest od dnia zaksięgowanej wpłaty, chyba że Użytkownik posiadał w tym dniu ważny dostęp do Usługi, wtedy termin liczony jest od momentu wygaśnięcia poprzedniego okresu dostępu do Usługi.
 9. Operator nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, gdyż nie bierze bezpośrednio udziału w obsłudze płatności.
 10. Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Operatora są przekazywane do Operatora Płatności. Operator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami i reprezentuje Użytkowników wobec Operatora Płatności.
 11. Reklamacje na działanie usług Operatora można składać w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zakładce Kontakt lub w formie pisemnej na adres jego siedziby. Termin odpowiedzi na reklamację wynosi 10 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji przez Operatora.
 12. Operator na żądanie Użytkownika wystawia fakturę VAT na zakupiony plan abonamentowy. W tym celu należy przesłać na adres e-mail podany w zakładce Kontakt komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (kwota zakupu, nazwa i adres nabywcy, numer NIP) nie później niż w momencie zatwierdzenia płatności przez Operatora Płatności.
 13. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Operatorowi podpisanego pisemnego oświadczenia na adres jego siedziby: idonet Ireneusz Musiał, Miękinia 3, 32-065 Krzeszowice.

 

§7

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Strony wymagany jest:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej (zalecane: Google Chrome, Microsoft Edge),
  3. włączona obsługa języka skryptowego JavaScript,
  4. włączona obsługa plików cookies,
  5. karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami (do odtwarzania nagrań audio).
 2. Operator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług wynikających z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

 

§8

Polityka prywatności

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności. Dowiedz się więcej.

 

§9

Prawa autorskie

 1. Materiały zawarte na Stronie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
 2. Materiały udostępniane przez Operatora w ramach dostępu płatnego do treści Strony, oraz w ramach dostępu ogólnego bezpłatnego, mogą być wykorzystywane jedynie przez Użytkowników posiadających opłacony dostęp do płatnych treści Strony, oraz odpowiednio, Użytkowników posiadających założone aktywne Konto. Materiały takie można jedynie drukować i kopiować na użytek własny, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 3. Każde inne niż w punkcie 2 rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie treści Strony w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Operatora jest zabronione.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści Strony, w tym modyfikowania zawartości dostępnych treści oraz usuwania poszczególnych elementów.

 

§10

Usuwanie i blokowanie Konta

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta w każdej chwili, fakt ten należy zgłosić na adres e-mail: kontakt (at) szlifujangielski.pl
 2. Usunięcie Konta oznacza bezpowrotną utratę dostępu do opłaconych planów abonamentowych oraz utratę innych danych zapisanych na Koncie.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość administracyjnego zablokowania lub usunięcia Konta, które Użytkownik używa niezgodnie z Regulaminem.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Operator nie gwarantuje, że w dostępnych treściach Strony, nie ma żadnych błędów merytorycznych wpływających na jakość przekazywanej wiedzy, choć podejmuje starania, aby tych błędów było jak najmniej.
 2. Operator nie odpowiada za ewentualne, faktyczne lub domniemane szkody wynikające z korzystania ze Strony oraz innych Usług Strony.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien w trybie natychmiastowym opuścić Stronę i nie korzystać z jej Usług.
 4. Operator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu lub zapisów Polityki Prywatności bez powiadamiania o tym Użytkownika. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na tej stronie.

 

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!