KURS ANGIELSKIEGO ONLINE

   Chcesz podnieść swoje kompetencje, niedługo wyjeżdżasz za granicę, czy też pragniesz dostawać lepsze oceny w szkole? A może po prostu nauka języków obcych sprawia Ci przyjemność?

   Niezależnie od tego, jaka jest Twoja motywacja, nasz kurs angielskiego online pozwoli Ci rozwinąć wszystkie sprawności językowe, powtórzyć zapomniane wiadomości lub zapoznać się z nimi w przystępnej formie i w krótkim czasie poczuć się swobodnie podczas konwersacji po angielsku.

Kurs angielskiego online:
– obejmuje poziomy biegłości językowej od A1 do B2,
– składa się ze 121 obszernych lekcji,
– zawiera ponad 4000 nagrań wymowy słów i zwrotów czytanych przez native speakerów z Wielkiej Brytanii i USA,
– dostępny w abonamencie już za zaledwie 48zł!

ROZPOCZNIJ NAUKĘ – LEKCJA 1 PEŁNY DOSTĘP

 

Nasz kurs języka angielskiego online obejmuje:

 • naukę przydatnego słownictwa:

  – słownictwo podzielone jest na kategorie tematyczne, dzięki czemu łatwiej jest zapamiętać poszczególne słowa

  – każde słowo ma podany odpowiednik w języku polskim

  – w każdej lekcji podane są przydatne zwroty związane z jej tematem oraz przykładowe zdania z użyciem poznanego słownictwa

  ponad 4000 nagrań wymowy słów i zwrotów czytanych przez native speakerów z Wielkiej Brytanii i USA

 • naukę gramatyki:

  – zagadnienia gramatyczne zostały wyjaśnione precyzyjnie, a zarazem przystępnym i zrozumiałym dla każdego uczącego się językiem

  – reguły gramatyczne opatrzono obszernym komentarzem oraz zobrazowano wieloma przykładami użycia

 • naukę wymowy:

  – omówiony został alfabet fonetyczny oraz angielskie głoski

  – omówione różnice w wymowie brytyjskiej i amerykańskiej

  – poruszono zagadnienia akcentu, intonacji, zjawisk zachodzących w środku wyrazów i pomiędzy nimi

 • naukę pisania:

  – krótkie formy wypowiedzi, np. pocztówka, zaproszenie, ogłoszenie

  – dłuższe wypowiedzi pisemne, np. list, recenzja filmu

 • szczegółowe omówienie różnic między amerykańską i brytyjską odmianą języka angielskiego (wymowa, leksyka, gramatyka, pisownia)

   

Kurs języka angielskiego online:

 • skierowany jest zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników języka angielskiego – obejmuje poziomy biegłości językowej od A1 do B2 w skali Rady Europy,

 • treści w nim zawarte zainteresują dorosłych i młodzież – stopień zaawansowania dopasowany został do poziomu ucznia,

 • materiał został uporządkowany według poziomu trudności, więc nauka języka przebiega efektywnie i bez wysiłku,

 • kurs składa się ze 121 obszernych lekcji,

 • każda lekcja posiada sekcję “Zapamiętaj”, w której podsumowane zostały najważniejsze informacje,

 • do każdej lekcji stworzone zostały ćwiczenia pomagające utrwalić poznany materiał.

 

Jakie korzyści zapewni Ci skorzystanie z tego kursu angielskiego online?

 • sam regulujesz tempo nauki,

 • nie tracisz czasu i pieniędzy na drogie i nieefektywne kursy w szkołach językowych,

 • możesz pogłębiać swoją znajomość języka angielskiego bez wychodzenia z domu,

 • wszystkie najważniejsze informacje są zebrane w jednym miejscu, do którego masz zawsze dostęp,

 • z każdą lekcją będziesz coraz lepiej rozumieć angielski, a nauka stanie się przyjemnością,

 • żaden inny kurs online nie ma tylu szczegółowych lekcji poruszających ważne kwestie językowe.

 

Spis dostępnych lekcji kursu języka angielskiego online:

Lekcja 1 Alfabet. Słownictwo: podstawowe rzeczowniki.
Lekcja 2 Zaimki osobowe i odmiana czasownika „być”.
Lekcja 3 Zwroty grzecznościowe.
Lekcja 4 Przedstawianie się.
Lekcja 5 Wskazywanie przedmiotów oraz podstawowe rzeczowniki i kolory.
Lekcja 6 Liczebniki główne.
Lekcja 7 Przyimki miejsca.
Lekcja 8 Tworzenie liczby mnogiej oraz słownictwo z zakresu wyposażenia domu.
Lekcja 9 Konstrukcje „there is” i „there are”. Słownictwo – kuchnia.
Lekcja 10 Forma przecząca czasownika „być”. Słownictwo: państwa, narodowości.
Lekcja 11 Dni tygodnia i miesiące.
Lekcja 12 Godziny i lata.
Lekcja 13 Czas teraźniejszy prosty – Present Simple.
Lekcja 14 Codzienne czynności. Słownictwo – sypialnia, łazienka.
Lekcja 15 Dopełniacz saksoński, przymiotniki i zaimki dzierżawcze. Słownictwo: rodzina.
Lekcja 16 Czasownik „mieć”. Słownictwo: podstawowe rzeczowniki.
Lekcja 17 Czasownik modalny: can. Słownictwo związane z hobby i zainteresowaniami.
Lekcja 18 Słownictwo i zwroty związane z pracą.
Lekcja 19 Liczebniki porządkowe. Słownictwo: droga.
Lekcja 20 Określanie położenia miejsc i przedmiotów. Słownictwo: sklepy, budynki.
Lekcja 21 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Słownictwo – zakupy.
Lekcja 22 Przedimki nieokreślone: „a”, „an” oraz przedimek określony „the”.
Lekcja 23 Forma grzecznościowa „would like” oraz słownictwo: jedzenie, napoje.
Lekcja 24 Przymiotniki i ich przeciwieństwa.
Lekcja 25 Przysłówki stopnia. Słownictwo – pokój dzienny.
Lekcja 26 Słownictwo: części ciała, choroby.
Lekcja 27 Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous.
Lekcja 28 Słownictwo: wygląd.
Lekcja 29 Słownictwo: ubrania.
Lekcja 30 Czasownik w formie „gerund”.
Lekcja 31 Słownictwo: hotele.
Lekcja 32 Słownictwo: turystyka. Konstrukcja „would prefer”.
Lekcja 33 Słownictwo i wyrażenia związane ze szkołą i studiami.
Lekcja 34 Czasownik modalny „should”. Czasowniki związane z życiem codziennym.
Lekcja 35 Czas przyszły prosty – Future Simple.
Lekcja 36 Słownictwo związane z urodzinami. Konstrukcja „going to”.
Lekcja 37 Zastosowanie „will” i „going to”.
Lekcja 38 Spójniki: and, but, because, so, or.
Lekcja 39 Słownictwo: pogoda.
Lekcja 40 Słownictwo: zwierzęta.
Lekcja 41 Czas przeszły prosty – Past Simple.
Lekcja 42 Czasowniki nieregularne.
Lekcja 43 „Used to” and „would”. Słownictwo: życie rodzinne i towarzyskie.
Lekcja 44 Przysłówki „too” i „enough”. Słownictwo: cechy charakteru.
Lekcja 45 Stopniowanie przymiotników.
Lekcja 46 Porównywanie przymiotników.
Lekcja 47 Tworzenie przysłówków.
Lekcja 48 Tryb rozkazujący.
Lekcja 49 Słownictwo i zwroty: rozmowa telefoniczna.
Lekcja 50 Wyrażenia „so do I” i „neither do I”.
Lekcja 51 Czasowniki złożone.
Lekcja 52 Zaimki zwrotne.
Lekcja 53 Zaimki pytające.
Lekcja 54 Zaimki nieokreślone.
Lekcja 55 List nieformalny.
Lekcja 56 List formalny.
Lekcja 57 Słownictwo związane z filmem. Recenzja.
Lekcja 58 Wyrażanie opinii. Przymiotniki opisujące i wyrażające opinię.
Lekcja 59 Czas przeszły ciągły – Past Continuous.
Lekcja 60 Słownictwo: zdrowy styl życia.
Lekcja 61 Strona bierna w czasie Present i Past Simple. Słownictwo: film – cz. II.
Lekcja 62 Konstrukcje zdaniowe z „when” i „while”. Słownictwo: rozrywka i czas wolny.
Lekcja 63 Czas Present Perfect.
Lekcja 64 Czasowniki nieregularne – III forma.
Lekcja 65 Czas Past Perfect. Słownictwo: państwo i problemy społeczne.
Lekcja 66 Słownictwo: kultura i sztuka.
Lekcja 67 Okresy warunkowe (Conditionals): zerowy, pierwszy i drugi okres warunkowy.
Lekcja 68 Udzielanie wskazówek. Słownictwo: technologia.
Lekcja 69 Okoliczniki.
Lekcja 70 „Must” i „have to”. Słownictwo związane z pracami domowymi.
Lekcja 71 Czas Present Perfect Continuous. Słownictwo: sport i miejsca z nim związane.
Lekcja 72 Słownictwo – Prawo, zbrodnia i kara.
Lekcja 73 Słownictwo: ochrona środowiska.
Lekcja 74 Czasowniki modalne – cz.I.
Lekcja 75 Czasowniki modalne – cz.II.
Lekcja 76 Czasowniki modalne – cz.III.
Lekcja 77 Trzeci Okres Warunkowy. Słownictwo: środowisko i katastrofy naturalne.
Lekcja 78 Słownictwo: zakupy – cz.II.
Lekcja 79 Określniki ilościowe.
Lekcja 80 Konstrukcja „have something done”. Słownictwo: usługi.
Lekcja 81 Stopniowanie przysłówków. Słownictwo: podróże.
Lekcja 82 „Can”/”could” vs. „be able to”. Słownictwo: umiejętności.
Lekcja 83 Reported speech. Słownictwo: sytuacje i wydarzenia w życiu.
Lekcja 84 Mixed conditionals – mieszane okresy warunkowe. Słownictwo – szukanie pracy.
Lekcja 85 Present Continuous vs. „going to”. Słownictwo związane ze wszechświatem.
Lekcja 86 Future Continuous – czas przyszły ciągły. Słownictwo: zdrowie.
Lekcja 87 Future Perfect. Słownictwo: życie rodzinne i towarzyskie.
Lekcja 88 Popularne idiomy.
Lekcja 89 Krótka forma wypowiedzi: ogłoszenie.
Lekcja 90 Krótka forma wypowiedzi: pocztówka.
Lekcja 91 Krótka forma wypowiedzi: zaproszenie.
Lekcja 92 Indirect Questions – pytania pośrednie.
Lekcja 93 I wish/If only – wyrażanie żalu. Słownictwo: sukces i porażka.
Lekcja 94 Przymiotniki kończące się na -ing i -ed.
Lekcja 95 Słownictwo: wojna i pokój.
Lekcja 96 Inwersja.
Lekcja 97 Emphatic structures.
Lekcja 98 Question tags.
Lekcja 99 Relative clauses.
Lekcja 100 Przedrostki (ang. prefixes) – przymiotniki.
Lekcja 101 Przedrostki – czasowniki i rzeczowniki.
Lekcja 102 Przyrostki (ang. suffixes) – rzeczowniki.
Lekcja 103 Przyrostki – przymiotniki.
Lekcja 104 Compound adjectives – przymiotniki złożone.
Lekcja 105 Compound nouns – rzeczowniki złożone.
Lekcja 106 Order of adjectives – kolejność przymiotników w zdaniu. Kształty i kolory.
Lekcja 107 So, such, too, very, enough – intensifiers.
Lekcja 108 Future Perfect Continuous. Słownictwo: rany i skaleczenia.
Lekcja 109 Past Perfect Continuous.
Lekcja 110 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Lekcja 111 Subjunctive – tryb łączący.
Lekcja 112 Passive voice – strona bierna.
Lekcja 113 Czasownik + -ing.
Lekcja 114 Czasownik + bezokolicznik.
Lekcja 115 Czasownik + gerund (-ing) lub bezokolicznik z „to”.
Lekcja 116 Rzeczowniki niepoliczalne zakończone na -s i rzeczowniki zbiorowe.
Lekcja 117 Przymiotniki, po których występują przyimki.
Lekcja 118 Czasowniki, po których występują przyimki – cz.I.
Lekcja 119 Czasowniki, po których występują przyimki – cz.II.
Lekcja 120 Czasowniki, po których występują przyimki – cz.III.
Lekcja 121 British English – American English – różnice między odmianami języka angielskiego.
   
Dodatek 1 Wymowa i literowanie w języku angielskim – cz.1
Dodatek 2 Wymowa i literowanie w języku angielskim – cz.2
Dodatek 3 Wymowa i literowanie w języku angielskim – cz.3

 

Zachęcamy do rozpoczęcia nauki już dziś!

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3235. Dziękujemy!