Stopnie naukowe (Degrees)

 

    • degree /dɪˈɡriː/ – stopień naukowy
    • doctor /ˈdɒktə(r)/, (AmE) /ˈda:ktə(r)/ – doktor (stopień naukowy)
    • Doctor of Philosophy /ˈdɒktə(r) əv fɪˈlɒsəfi/, (AmE) /ˈda:ktə(r)/ , PhD /ˌpiː eɪtʃ ˈdiː/ – doktor nauk humanistycznych
    • Doctor of Engineering /ˈdɒktə(r) əv ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/, (AmE) /ˈda:ktə(r)/ , EngD – doktor inżynier
    • Master of Arts (M.A.) /ˈmɑːstə(r) əv ɑː(r)ts/ – magister nauk humanistycznych i społecznych
    • Master of Business Administration (M.B.A.) /ˈmɑːstə(r) əv ˈbɪznəs ədˌmɪnɪˈstreɪʃ(ə)n/ – magister nauk ekonomicznych i biznesowych
    • Master of Education (M.Ed.) /ˈmɑːstə(r) əv ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ – magister nauk pedagogicznych
    • Master of Engineering (M.Eng.) /ˈmɑːstə(r) əv ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ – magister inżynier
    • Master of Science (M.Sc.) /ˈmɑːstə(r) əv ˈsaɪəns/ – magister inżynier, magister nauk niehumanistycznych
    • Bachelor of Arts /ˈbætʃələ(r) əv ɑː(r)ts/ – licencjat nauk humanistycznych i artystycznych (absolwent np. prawa, historii)
    • Bachelor of Education /ˈbætʃələ(r) əv ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ – licencjat pedagogiki (absolwent szkoły pedagogicznej)
    • Bachelor of Engineering /ˈbætʃələ(r) əv ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ – inżynier (absolwent uczelni technicznej, np. mechaniki, elektrotechniki)
    • Bachelor of Sciene /ˈbætʃələ(r) əv ˈsaɪəns/ – licencjat nauk niehumanistycznych (absolwent np. fizyki, biologii)
    • graduate /ˈɡrædʒuət/ – absolwent, abiturient
    • technician /tekˈnɪʃ(ə)n/ – technik
    • student /ˈstjuːd(ə)nt/ – uczeń, student
    • university student /ˌjuːnɪˈvɜː(r)səti ˈstjuːd(ə)nt/ – student, studentka (szkolnictwo wyższe)


Prześlij link znajomym na:
×

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie
Razem 1074 użytkowników.