Podróżowanie autobusem (Travelling by bus)

 

    • air conditioning /eə(r) kənˈdɪʃ(ə)nɪŋ/, (AmE) /er kənˈdɪʃ(ə)nɪŋ/ – klimatyzacja
    • arrival /əˈraɪv(ə)l/ – przyjazd
    • bend /bend/ – skręt
    • bridge /brɪdʒ/ – most
    • built-up area /bɪlt ʌp ˈeəriə/ – obszar zabudowany
    • bus /bʌs/ – autobus
    • bus driver /bʌs ˈdraɪvə(r)/ – kierowca autobusu
    • bus fare /bʌs feə(r)/, (AmE)/bʌs fer/ – opłata za przejazd autobusem
    • bus journey /bʌs ˈdʒɜː(r)ni/ – podróż autobusem
    • bus line /bʌs laɪn/ – linia autobusowa
    • bus pass /bʌs pɑːs/ – okresowy bilet autobusowy
    • bus route /bʌs ruːt/ – trasa autobusu
    • bus stop /bʌs stɒp/, (AmE) /bʌs sta:p/ – przystanek autobusowy
    • bus station /bʌs ˈsteɪʃ(ə)n/ – dworzec autobusowy
    • bus tour /bʌs tʊə(r)/, (AmE) /bʌs tʊr/ – autobus turystyczny
    • bus trip /bʌs trɪp/ – wycieczka autobusowa
    • book / reserve a ticket /bʊk e ˈtɪkɪt/ – /rɪˈzɜː(r)v e ˈtɪkɪt/ – zarezerwować bilet
    • by bus /baɪ bʌs/ – (podróż) autobusem
    • carry-on luggage /ˈkæri ɒn ˈlʌɡɪdʒ/ , hand luggage /hænd ˈlʌɡɪdʒ/ – bagaż podręczny
    • carry-on baggage (AmE) /ˈkæri ɒn ˈbæɡɪdʒ/ , hand baggage (AmE) /hænd ˈbæɡɪdʒ/ – bagaż podręczny
    • catch a train /kætʃ e bʌs / – zdążyć, złapać autobus
    • city bus /ˈsɪti bʌs/ , transit bus (AmE) /ˈtrænzɪt bʌs/ – autobus miejski
    • coach /kəʊtʃ/, (AmE) /koʊtʃ/ , bus (AmE) /bʌs/ – autokar, autobus dalekobieżny
    • conductor /kənˈdʌktə(r)/ – konduktor
    • crossroads /ˈkrɒsˌrəʊdz/, (AmE) /ˈkra:sˌroʊdz/ – skrzyżowanie dróg
    • delay /dɪˈleɪ/ – opóźnienie
    • departure /dɪˈpɑː(r)tʃə(r)/ – odjazd
    • detour /ˈdiːtʊə(r)/, (AmE) /ˈdiːtʊr/ – objazd
    • destination /ˌdestɪˈneɪʃ(ə)n/ – cel podróżny
    • double-decker bus /ˌdʌb(ə)l ˈdekə(r) bʌs/ – autobus piętrowy, dwupokładowy (typ pojazdu)
    • fast road /fɑːst rəʊd/, (AmE) /fɑːst roʊd/ – droga szybkiego ruchu
    • free ticket /friː ˈtɪkɪt/ – darmowy bilet
    • get off a bus /ɡet ɒf e bʌs/, (AmE) /ɡet a:f e bʌs/ – wysiąść z autobusu
    • get on a bus /ɡet ɒn e bʌs/, (AmE) /ɡet a:n e bʌs/ – wsiąść do autobusu
    • invalid ticket /ɪnˈvælɪd ˈtɪkɪt/ – nieważny bilet
    • luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ , baggage (AmE) /ˈbæɡɪdʒ/ – bagaż
    • main road /meɪn rəʊd/, (AmE) /meɪn roʊd/ – droga główna
    • minibus /ˈmɪniˌbʌs/ – minibus, mikrobus
    • miss a bus /mɪs e bʌs/ – spóźnić się na autobus
    • monthly ticket /ˈmʌnθli ˈtɪkɪt/ – bilet miesięczny
    • motion sickness /ˈməʊʃ(ə)n ˈsɪknəs/, (AmE) /ˈmoʊʃ(ə)n ˈsɪknəs/ – choroba lokomocyjna
    • motorway /ˈməʊtə(r)ˌweɪ/, (AmE) /ˈmoʊtə(r)ˌweɪ/ , freeway (AmE) /ˈfriːˌweɪ/ , expressway (AmE) /ɪkˈspresˌweɪ/ – autostrada
    • next stop /nekst stɒp/, (AmE) /nekst sta:p/ – następny przystanek
    • one-day bus pass /wʌn deɪ bʌs pɑːs/ – jednodniowy bilet autobusowy
    • open top bus /ˈəʊpən tɒp bʌs/, (AmE) /ˈoʊpən ta:p bʌs/ – autobus piętrowy bez dachu
    • overcrowded /ˌəʊvə(r)ˈkraʊdɪd/, (AmE) /ˌoʊvə(r)ˈkraʊdɪd/ – przepełniony, zatłoczony
    • passanger /ˈpæsɪndʒə(r)/ – pasażer, pasażerka
    • foot passenger /fʊt ˈpæsɪndʒə(r)/ – pieszy pasażer
    • petrol station /ˈpetrəl ˈsteɪʃ(ə)n/ , gas station (AmE) /ɡæs ˈsteɪʃ(ə)n/ – stacja benzynowa / paliw
    • public transport /ˈpʌblɪk ˈtrænspɔː(r)t/ – transport zbiorowy, publiczny, komunikacja zbiorowa
    • request stop /rɪˈkwest stɒp/, (AmE) /rɪˈkwest sta:p/ – przystanek na żądanie
    • reservation /ˌrezə(r)ˈveɪʃ(ə)n/ – rezerwacja
    • return ticket /rɪˈtɜː(r)n ˈtɪkɪt/ – bilet w obie strony, bilet powrotny
    • road /rəʊd/, (AmE) /roʊd/ – droga, szosa
    • road sign /rəʊd saɪn/, (AmE) /roʊd saɪn/ – znak drogowy
    • route /ruːt/ – trasa
    • scheduled stop /ˈʃedjuːld stɒp/, (AmE) /ˈʃedjuːld sta:p/ – przystanek stały, rozkładowy
    • seat /siːt/ – siedzenie
    • aisle seat /aɪl siːt/ – miejsce przy przejściu
    • window seat /ˈwɪndəʊ siːt/, (AmE) /ˈwɪndoʊ siːt/ – miejsce przy oknie
    • season ticket /ˈsiːz(ə)n ˈtɪkɪt/ – bilet okresowy, sezonowy
    • seat number /siːt ˈnʌmbə(r)/ – numer siedzenia
    • single ticket /ˈsɪŋɡ(ə)l ˈtɪkɪt/ , one-way ticket (AmE) /wʌn weɪ ˈtɪkɪt/ – bilet w jedną stronę
    • terminus /ˈtɜː(r)mɪnəs/ , terminal stop /ˈtɜː(r)mɪn(ə)l stɒp/, (AmE) /ˈtɜː(r)mɪn(ə)l sta:p/ – przystanek końcowy
    • take a bus /teɪk e bʌs/ – jechać autobusem
    • ticket /ˈtɪkɪt/ – bilet
    • ticket collector /ˈtɪkɪt kəˈlektə(r)/ – kontroler biletów
    • ticket inspector /ˈtɪkɪt ɪnˈspektə(r)/ – kontroler biletów
    • full-fare ticket /fʊl feə(r) ˈtɪkɪt/, (AmE) /fʊl fer ˈtɪkɪt/ – bilet normalny
    • half-fare ticket /hɑːf feə(r) ˈtɪkɪt/, (AmE) /hɑːf fer ˈtɪkɪt/ – bilet ulgowy
    • traffic /ˈtræfɪk/ – ruch drogowy, uliczny
    • traffic jam /ˈtræfɪk dʒæm/ – korek uliczny
    • traffic lights /ˈtræfɪk laɪts/ – światła uliczne
    • tunnel /ˈtʌn(ə)l/ – tunel
    • viaduct /ˈvaɪəˌdʌkt/ – wiadukt


Prześlij link znajomym na:
×

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie
Razem 1074 użytkowników.