Czas Past Perfect – czas zaprzeszły dokonany

Czas Past Perfect nie jest zbyt często stosowany w języku używanym na co dzień. Czasu tego używamy do opisywania czynności i wydarzeń zakończonych, które miały miejsce przed inną czynnością lub wydarzeniem w przeszłości (dlatego też czas Past Perfect nazywany jest czasami zaprzeszłym). Zachodzi tutaj konieczność użycia dwóch czasów obok siebie – czasu Past Perfect, aby opisać czynność/wydarzenie wcześniejsze, oraz czasu Past Simple, aby opisać czynność/wydarzenie późniejsze. Czas Past Perfect stosujemy również, aby opisać czynności, które odbyły się przed określonym momentem w przeszłości. Czas Past Perfect służy nam więc do zaakcentowania sekwencyjności opisywanych przez nas wydarzeń.

Forma

W czasie Past Perfect zdania twierdzące zbudowane są z formy przeszłej czasownika posiłkowego to have ( had ) oraz czasownika głównego w formie Past Participle (imiesłów bierny, 3 forma czasownika). W przypadku czasownika regularnego formę Past Participle tworzymy w taki sam sposób jak w czasie Past Simple – dodając do czasownika w formie podstawowej końcówkę –ed, natomiast dla czasownika nieregularnego (Irregular Verbs), używa się odrębnej trzeciej formy czasownika. Form Past Participle czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć. Pełny spis czasowników nieregularnych znajdziesz w zestawieniu „Czasowniki nieregularne (Irregular Verbs)ZOBACZ→ (kolumna Past Participle).

work – worked

stay – stayed

go – gone

see – seen

 

Czas Past Perfect ma zatem taką samą konstrukcję, jak czas Present Perfect, tyle że czasownik posiłkowy have/has występuje w formie przeszłej had. Czasownik posiłkowy had ma taką samą formę we wszystkich osobach i liczbach.

 

Konstrukcja czasu Past Perfect:

podmiot + to have + 3 forma czasownika (Past Participle) + reszta zdania.

[ had + seen ]

 

Helen told Sally she had just seen her husband with another woman. (Helen powiedziała Sally, że właśnie widziała jej męża z inną kobietą).

I reached the place where I had seen her. (Dotarłem do miejsca, gdzie ją widziałem).

I had written this letter before you came. (Napisałem ten list, zanim przyszłaś).

He had had breakfast before he went to school. (Zjadł śniadanie, zanim poszedł do szkoły).

When we arrived at the stadion the train had already left. (Kiedy przybyliśmy na stację pociąg już odjechał).

They had already finished writing when I called. (Oni już skończyli pisać kiedy zadzwoniłem).

 

Forma twierdząca w czasie Past Perfect na przykładzie czasownika see:

 

liczba pojedyncza

1. osoba

I had seen.

I’d seen.

2. osoba

You had seen.

You’d seen.

3. osoba

He had seen.

She had seen.

It had seen.

He’d seen.

She’d seen.

It’d seen.

 

liczba mnoga

1. osoba

We had seen.

We’d seen.

2. osoba

You had seen.

You’d seen.

3. osoba

They had seen.

They’d seen.

Zdania pytające

W czasie Past Perfect zdania pytające tworzy się przez inwersję, czyli przestawienie czasownika posiłkowego przed podmiot.

Had you done your homework before you left? (Czy odrobiłeś swoje zadanie domowe, zanim wyszedłeś?).

Had she sold her car before she went abroad? (Czy ona sprzedała samochód, zanim wyjechała za granicę?).

Had he visited his uncle before he left town? (Czy odwiedził wujka, zanim wyjechał z miasta?).

Had Lucy finished the letter before you arrived? (Czy Lucy skończyła list, zanim Ty przyjechałeś?).

Had they gone out before I came? (Czy oni wyszli zanim przyszedłem?).

 

What had Tom just done when I called? (Co Tom właśnie robił, kiedy zadzwoniłem?).

How many times had you been to Spain before? (Ile razy wcześniej byłaś w Hiszpanii?).

 

Uwaga: W zdaniach pytających i przeczących w czasie Past Perfect (jak i w Present Perfect) czasownik główny zachowuje formę Past Participle.

 

Krótkie odpowiedzi tworzymy za pomocą podmiotu oraz czasownika posiłkowego had lub hadn’t. Więcej na ten temat w artykule „Pytania typu tak/nie (yes/no questions)”.

Had you driven that car for five years before I sold it? Yes, I had / No, I hadn’t.

Czy jeździłeś tamtym samochodem przez pięć lat, zanim go sprzedałeś? Tak, jeździłem / Nie, nie jeździłem.

 

Forma pytająca w czasie Past Perfect na przykładzie czasownika see:

 

liczba pojedyncza

1. osoba

Had

I

seen?

2. osoba

Had

you

seen?

3. osoba

 

Had

he

she

it

 

seen?

 

liczba mnoga

1. osoba

 

Had

we

 

seen?

2. osoba

you

3. osoba

they

Pytania przeczące tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika had. W zależności od stosowanej formy skróconej hadn’t lub formy pełnej had not, pytania przeczące tworzone są w poniższy sposób.

Hadn’t she read the contract before she signed it?

Had she not read the contract before she signed it?

Nie przeczytała umowy zanim ją podpisała?

 

Zdania przeczące

W czasie Past Perfect zdania przeczące tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika posiłkowego had, czyli had not lub formy skróconej hadn’t.

I hadn’t met them before I came to London. (Nie spotkałem ich wcześniej, zanim przybyłem do Londynu).

She hadn’t even said goodbye before she left. (Nawet nie pożegnała się, zanim wyszła).

Natalie failed her exam because she hadn’t prepared for it. (Natalia nie zdała egzaminu, ponieważ nie przygotowała się do niego).

 

Uwaga: W zdaniach pytających i przeczących w czasie Past Perfect (jak i w Present Perfect) czasownik główny zachowuje formę Past Participle.

 

Forma przecząca w czasie Past Perfect na przykładzie czasownika see:

 

liczba pojedyncza

1. osoba

I

had not (hadn’t) seen.

2. osoba

You

had not (hadn’t) seen.

3. osoba

He

She

It

had not (hadn’t) seen.

had not (hadn’t) seen.

had not (hadn’t) seen.

 

liczba mnoga

1. osoba

We

had not (hadn’t) seen.

2. osoba

You

had not (hadn’t) seen.

3. osoba

They

had not (hadn’t) seen.

Zastosowanie czasu Past Perfect

Czas Past Perfect stosujemy do opisywania:

(1) czynności i wydarzeń zakończonych, które miały miejsce przed inną czynnością lub wydarzeniem w przeszłości. W języku angielskim w tym przypadku zwykle używa się dwóch czasów, mianowicie czasu Past Perfect, aby opisać czynność/wydarzenie wcześniejsze, oraz czasu Past Simple, aby opisać czynność/wydarzenie późniejsze.

I had written this letter before you came. (Napisałem ten list, zanim przyszłaś).

I forgot that I had posted that letter. (Zapomniałam, że już wysłałam ten list).

I had driven that car for five years before I sold it. (Jeździłem tamtym samochodem przez pięć lat, zanim go sprzedałem).

She didn’t remember where she had parked her car. (Nie pamiętała, gdzie zaparkowała samochód).

She bought a house after she had inherited some money. (Kupiła dom, po tym jak odziedziczyła trochę pieniędzy).

After he had watched the film, he wrote a review. (Po obejrzeniu filmu napisał recenzję).

Thomas realized that he had caused an accident. (Thomas zdał sobię sprawę, że spowodował wypadek).

Natalie failed her exam because she hadn’t prepared for it. (Natalia nie zdała egzaminu, ponieważ nie przygotowała się do niego).

It was four days after I had met her. (Było to cztery dni po tym jak ją spotkałem).

Before I worked as a manager I had been a warehouseman for a year. (Zanim pracowałem jako kierownik, byłem magazynierem przez rok).

When I met them in London they had already been married for three years. (Kiedy spotkałem ich w Londynie, byli już małżeństwem od trzech lat).

They didn’t believe me when I said I had won 50,000 £. (Nie wierzyli mi, kiedy powiedziałem, że wygrałem 50 000 funtów).

By the time he came all the guests had left. (Zanim przyszedł, wszyscy goście poszli).

 

Charakterystycznymi okolicznikami czasu w Past Perfect są: after (po, po tym jak), before (przed, zanim), by the time (zanim), when (kiedy) oraz wszystkie okoliczniki czasu Present Perfect.

 

Uwaga: Nie należy przesadzać z nadmiernym stosowaniem czasu Past Perfect. W przypadku, gdy czynności i wydarzenia następują szybko po sobie jedna po drugiej lub gdy ich kolejność jest oczywista, należy użyć czasu Past Simple.  Czasu Past Perfect użyjemy natomiast, gdy chcemy wyraźnie podkreślić, zaakcentować, że coś się stało, zanim wydarzyło się coś innego.

I shouted „Hi” when I saw Vicki. (Krzyknąłem „Cześć” kiedy zobaczyłem Vicki) [Past Simple].

I came home, unlocked the door, came in and took off  the coat. (Przyszedłem do domu, otworzyłem drzwi, wszedłem i zdjełem płaszcz) [Past Simple].

Dark clouds covered the sky and it started to snow. (Ciemne chmury przesłoniły niebo i zaczął padać śnieg) [Past Simple].

I had sold my bike before I went abroad. (Sprzedałem rower, zanim wyjechałem za granicę) [Past Perfect].

I remembered I had left the keys in the door. (Przypomniało mi się, że zostawiłem klucze w drzwiach) [Past Perfect].

They had already finished writing when I called. (Oni już skończyli pisać kiedy zadzwoniłem) [Past Perfect].

 

(2) czynności, które odbyły się przed określonym momentem w przeszłości.

I had finished my night shift by 6 o’clock. (Skończyłem nocną zmianę przed godziną szóstą).

It had stopped snowing by 5 o’clock. (Przestało śnieżyć przed godziną piątą).Prześlij link znajomym na:
×

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie
Razem 1074 użytkowników.