Pytania typu tak/nie (Yes/no questions)

Pytania typu yes/no questions, są to ogólne pytania gdzie odpowiedzi zwykle zaczynają się od słów Yes lub No, aczkolwiek mogą być to także odpowiedzi rodzaju nie sądzę, nie wiem, raczej nie, być może, itp., czyli mówiąc zasadniczo – odpowiedzią jest potwierdzenie lub zaprzeczenie jakiejś informacji. W języku polskim odpowiednikiem takich pytań są pytania zaczynające się od „Czy”. Pytania tego typu w języku angielskim tworzy się przez inwersję, czyli zmianę kolejności występowania podmiotu i czasownika posiłkowego lub modalnego w zdaniu twierdzącym – więcej o inwersji w rozdziale: Pytania z inwersją (Questions with inversion).

Pytania typu yes/no questions, wymagają krótkich odpowiedzi, jednak nie wystarczy użycie w odpowiedzi samego yes (tak) lub no (nie), tak jak to mamy w języku polskim. W języku angielkim po słowach yes / no należy umieścić jeszcze zaimek osobowy oraz czasownik posiłkowy w twierdzeniu lub w przeczeniu, w zależności od typu odpowiedzi. Poniżej dla utrwalenie przykłady tego typu odpowiedzi:

 

Is Thomas at home? Yes, he is / No, he isn’t.

Czy Thomas jest w domu? Tak, jest / Nie, nie ma.

 

Is it raning? Yes, it is / No, it isn’t.

Pada deszcz? Tak, pada / Nie, nie pada.

 

Do they live here? Yes, they do / No, they don’t.

Czy oni tutaj mieszkają? Tak, mieszkają / Nie, nie mieszkają.

 

Did you ring? Yes, I did / No, I didn’t.

Czy dzwoniłeś? Tak, dzwoniłem / Nie, nie dzwoniłem.

 

Has the train already left? Yes, it has / No, it hasn’t.

Czy pociąg już odjechał? Tak, odjechał / Nie, nie odjechał.

 

Can you dance? Yes, I can / No, I can’t.

Czy umiesz tańczyć? Tak, umiem. / Nie, nie umiem.

 

Can Nicola speak English? Yes, she can / No, she can’t.

Czy Nicola mówi po angielsku? Tak, mówi / Nie, nie mówi.

 

Will we see you tonight? Yes, I expect so.

Zobaczymy Cię dziś wieczorem? Tak, tak przypuszczam.

 

Were you worried? No, not really.

Zmartwiłaś się? Nie, raczej nie.

 

Is he going to learn French? I don’t think so.

Czy on będzie uczyć się francuskiego? Nie sądzę.

 

Uwaga: Jeśli na pytanie typu yes/no questions, udzielisz odpowiedzi tylko yes lub no, to oczywiście zostaniesz zrozumiany, lecz będziesz postrzegana/y jako osoba bardzo niegrzeczna.

 Prześlij link znajomym na:
344