Podróżowanie autobusem (Travelling by bus)

    • air conditioning /eə(r) kənˈdɪʃ(ə)nɪŋ/ – klimatyzacja
    • arrival /əˈraɪv(ə)l/ – przyjazd
    • bend /bend/ – skręt
    • bridge /brɪdʒ/ – most
    • built-up area /bɪlt ʌp ˈeəriə/ – obszar zabudowany
    • bus /bʌs/ – autobus
    • bus driver /bʌs ˈdraɪvə(r)/ – kierowca autobusu
    • bus fare /bʌs feə(r)/ – opłata za przejazd autobusem
    • bus journey /bʌs ˈdʒɜː(r)ni/ – podróż autobusem
    • bus line /bʌs laɪn/ – linia autobusowa
    • bus pass /bʌs pɑːs/ – okresowy bilet autobusowy
    • bus route /bʌs ruːt/ – trasa autobusu
    • bus stop /bʌs stɒp/ – przystanek autobusowy
    • bus station /bʌs ˈsteɪʃ(ə)n/ – dworzec autobusowy
    • bus tour /bʌs tʊə(r)/ – autobus turystyczny
    • bus trip /bʌs trɪp/ – wycieczka autobusowa
    • book / reserve a ticket /bʊk e ˈtɪkɪt/ – /rɪˈzɜː(r)v e ˈtɪkɪt/ – zarezerwować bilet
    • by bus /baɪ bʌs/ – (podróż) autobusem
    • carry-on luggage /ˈkæri ɒn ˈlʌɡɪdʒ/ , hand luggage /hænd ˈlʌɡɪdʒ/ – bagaż podręczny
    • carry-on baggage (AmE) /ˈkæri ɒn ˈbæɡɪdʒ/ , hand baggage (AmE) /hænd ˈbæɡɪdʒ/ – bagaż podręczny
    • catch a train /kætʃ e bʌs / – zdążyć, złapać autobus
    • city bus /ˈsɪti bʌs/ , transit bus (AmE) /ˈtrænzɪt bʌs/ – autobus miejski
    • coach /kəʊtʃ/ , bus (AmE) /bʌs/ – autokar, autobus dalekobieżny
    • conductor /kənˈdʌktə(r)/ – konduktor
    • crossroads /ˈkrɒsˌrəʊdz/ – skrzyżowanie dróg
    • delay /dɪˈleɪ/ – opóźnienie
    • departure /dɪˈpɑː(r)tʃə(r)/ – odjazd
    • detour /ˈdiːtʊə(r)/ – objazd
    • destination /ˌdestɪˈneɪʃ(ə)n/ – cel podróżny
    • double-decker bus /ˌdʌb(ə)l ˈdekə(r) bʌs/ – autobus piętrowy, dwupokładowy (typ pojazdu)

 

>Podróżowanie autobusem (Travelling by bus) part #2

>Podróżowanie autobusem (Travelling by bus) part #3Prześlij link znajomym na:
234